Rodzaje odpadów”,

Rodzaje odpadów na placu budowy

Odpady są zasadniczo podzielone na cztery różne kategorie, a mianowicie odpady komunalne, odpady niebezpieczne, materiały nadające się do recyklingu i odpady opakowaniowe. Kategorie te tylko częściowo mają zastosowanie do ilości odpadów wytwarzanych na placu budowy. Dlatego istnieją bardziej szczegółowe podziały, które zostały sklasyfikowane przez Związek Ubezpieczeń Odpowiedzialności Pracodawców Budowlanych (BG Bau). Poszczególne rodzaje odpadów mają specjalne przepisy dotyczące utylizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, odpady budowlane obejmują wszystkie niemineralne materiały pochodzące z prac budowlanych. Te z kolei mogą być przypisane do wszystkich ogólnych kategorii odpadów wymienionych powyżej i muszą być usuwane zgodnie z rodzajem. W przeciwieństwie do tego istnieje gruz budowlany, który składa się głównie ze składników mineralnych. Następujące zasady dotyczą wszystkich rodzajów odpadów na placu budowy: Nie należą do odpadów domowych.

Pojemnik na odpady budowlane © fefufoto, fotolia.com

Gruz

Gruz budowlany jest solidny i składa się głównie z komponentów mineralnych. Materiał budowlany jest sortowany i ponownie wykorzystywany jako materiał nadający się do recyklingu.Jest to idealne rozwiązanie, gdy materiały takie jak płytki i ceramika, cegły, beton lub żelbet są również oddzielane w gruzach. Ceramika sanitarna jest zwykle zaliczana również do gruzu budowlanego, który można wyrzucić do kontenera na gruz budowlany.

aż do 30% zapisać

Oferty utylizacji,
Rozbiórka i porządkowanie

porównaj oferty
  • Sieć ogólnokrajowa
  • Kwalifikowani dostawcy
  • Nie wiążący
  • Za darmo
Wskazówka: Znajdź tanie firmy zajmujące się utylizacją odpadów, porównaj oferty i oszczędzaj.

Wykopana gleba

Wydobyty grunt występuje głównie w nowych konstrukcjach, ale także przy dodawaniu lub przebudowie istniejącego budynku. Cała wykopana ziemia liczy się jako wykopana gleba. Składa się z naturalnego materiału, takiego jak piasek, grys, żwir czy skała, ale może również składać się z substancji mineralnych stosowanych wcześniej jako materiały budowlane. W przypadku utylizacji decydująca jest również jakość gleby. Wierzchnia ziemia może być później wykorzystana do sadzenia ogrodu, pozostały urobek jest gromadzony w pojemniku i wyrzucany po zakończeniu prac. Materiały z wykopu zanieczyszczone zanieczyszczeniami nie wchodzą do pojemnika wykopu. Żwir lub gruz powstający podczas wykopów również należy utylizować oddzielnie.

Separacja substancji zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych

Substancje niezanieczyszczone

Substancje niezanieczyszczone to czysta wykopana ziemia lub nieskażony gruz budowlany bez składników szkodliwych dla zdrowia lub środowiska. W normalnych okolicznościach można założyć, że substancje należą do tej kategorii. Wyjątkiem są gleby zanieczyszczone paliwem lub gruz budowlany zawierający azbest lub PCB.

Wskazówka: Szukasz taniej firmy zajmującej się utylizacją odpadów? Następnie skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny do utylizacji i porównaj oferty bez zobowiązań i bezpłatnie.

Zanieczyszczone substancje

Gruz budowlany i wykopana gleba są uważane za skażone, jeśli są zanieczyszczone zanieczyszczeniami. Obejmuje to wszystkie substancje, które są szkodliwe dla gleby, wody lub zdrowia. Nawet jeśli istnieje niepewność co do rodzaju i pochodzenia substancji lub poszczególne zmierzone wartości przekraczają maksymalne dopuszczalne wartości, substancje należą do tej kategorii. Zanieczyszczone substancje należą do odpadów wymagających monitorowania i są unieszkodliwiane zgodnie ze specjalnymi przepisami.

Wskazówka: Odpady budowlane są często określane jako skażone, gdy nie są sortowane i zawierają zanieczyszczenia. Odpad ten jednak zalicza się wówczas do kategorii zmieszanych odpadów budowlanych, warto więc sprawdzić możliwość ich oddzielnego sortowania.

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny firm zajmujących się utylizacją odpadów i zaoszczędź do 30 procent

Zanieczyszczone substancje

Podobnie jak substancje skażone, substancje skażone są również klasyfikowane jako odpady wymagające monitorowania. O zanieczyszczonych substancjach mówi się, gdy podczas kontroli przekroczone są tylko poszczególne wartości pomiarowe.

Rozbijanie rozładowanej drogi

Materiały do ​​budowy dróg mogą składać się z substancji bitumicznych lub mineralnych. Uznaje się je za drogi niezanieczyszczone, jeśli nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia lub środowiska. Wykopana droga jest traktowana jako cenny materiał i może być poddawana recyklingowi na różne sposoby.

Załadowany zerwanie drogi

Gruz drogowy ze smołą, np. smoła, jest jednym ze skażonych odpadów budowlanych. Smoła pochodzi ze spoiwa, warstwy wierzchniej i podłoża i jest odpadem niebezpiecznym, który podlega zgłoszeniu i monitorowaniu i musi być usuwany oddzielnie.

Mieszane odpady budowlane

Wszystkie odpady w trakcie remontu, których nie można rozdzielić na odrębne rodzaje, są klasyfikowane jako zmieszane odpady budowlane. Powinno być tego jak najmniej, ponieważ utylizacja jest droga, a recykling jest problematyczny lub wręcz niemożliwy.

Utylizacja mieszanych odpadów budowlanych jest droga

Częścią tego rodzaju odpadów są np. tapety z pozostałościami pasty lub tynku, drewno i wióry, materiały izolacyjne, pozostałości tynku i płyty gipsowo-kartonowe. Do zmieszanych odpadów budowlanych zaliczane są również kable i resztki kabli, tworzywa sztuczne i odpady z tworzyw sztucznych. Wskazane jest ustawienie na placu budowy osobnego kontenera na wszystkie odpady, których nie można przydzielić.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here