Procedura licytacji wykluczenia”,

Aukcja przejęcia może mieć miejsce, jeśli dłużnik nie dokonuje już uzgodnionych płatności na rzecz banku, na przykład za pożyczkę. Ustawa o przymusowej licytacji i przymusowym zarządzie (ZVG), do której odsyła art. 869 ZPO, umożliwia wierzycielowi dochodzenie swoich roszczeń za pomocą środków państwowych, a mianowicie przymusowej licytacji. Jeżeli dłużnikowi nie uda się zapobiec licytacji przejęcia, wszczyna się postępowanie.
Wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia poprzez przymusową sprzedaż nieruchomości dłużnika - np. gruntu czy domu, ale także samolotu czy statku. Jednak cena sprzedaży na aukcji jest zwykle znacznie niższa od tej, którą można by osiągnąć w zwykłej sprzedaży na rynku. Kupujący mogą w ten sposób nabyć nieruchomość na aukcji przejęcia po szczególnie niskiej cenie.

Jak wygląda aukcja wykluczenia??

Aukcja wykluczenia zawsze składa się z kilku faz. Szybkość ich przebiegu zależy od różnych czynników. Ogólnie rzecz biorąc, proces aukcji wykluczenia może potrwać kilka miesięcy, a nawet lat. Proces aukcji wykluczenia jest zawsze taki sam:

 1. Wniosek o aukcję wykluczenia
 2. Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości
 3. Data aukcji wykluczenia
 4. Po licytacji

Z reguły zainteresowane strony nie są wpuszczane do domu przed aukcją wykluczenia - ale nadal należy przeprowadzić wstępną inspekcję, aby uzyskać wrażenie.

Zdjęcie: iStock / andresr

Faza 1: Wniosek o aukcję wykluczenia

Jeśli wierzyciel chce wyegzekwować swoje roszczenia w drodze licytacji przejęcia, składa odpowiedni wniosek do właściwego sądu lokalnego. Jeżeli nieruchomość ma zostać przejęta, odpowiedzialny jest sąd, w którego okręgu znajduje się nieruchomość. Z drugiej strony, jeśli na przykład samolot ma być licytowany, zawsze odpowiedzialny jest Sąd Okręgowy w Brunszwiku. Znajduje się tam siedziba Federalnego Urzędu Lotnictwa, z którego wynika odpowiedzialność. Aby móc złożyć wniosek w całości, wnioskodawca musi być w stanie przedstawić tytuł wykonawczy i klauzulę wykonalności oraz udowodnić doręczenie.
Sąd następnie wysyła postanowienie o zarządzeniu postępowania do wszystkich zaangażowanych stron. Z chwilą doręczenia rozstrzygnięcia nakazu mienie uważa się za skonfiskowane. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą wnieść na to zażalenie. Obie strony mają również możliwość wnioskowania o zawieszenie postępowania. W przypadku dłużnika obowiązuje § 30a ZVG, w przypadku wierzyciela § 30 ZVG.
Dłużnik może wystąpić z następujących powodów, na przykład:

 • Dłużnik udowodni, że może zaspokoić roszczenia.
 • Dłużnik dowodzi niemoralnych trudności zgodnie z § 765a ZPO.

Wierzyciel nie musi podawać żadnych powodów, gdy "zatwierdza" zawieszenie postępowania, jak mówi tekst prawny. Może jednak zatrzymać aukcję wykluczenia tylko dwa razy. Jego trzecią aprobatą jest wycofanie wniosku o aukcję. Następnie sąd egzekucyjny ostatecznie dokonuje wpisu w księdze wieczystej. W sekcji II zauważono, że aukcja wykluczenia została zlecona.
Dobrze wiedzieć: Roszczenia wierzyciela nie mają nic wspólnego z majątkiem. Ktoś z roszczeniami pieniężnymi może ubiegać się o przejęcie nieruchomości, nawet jeśli jego roszczenia wynikają z innej transakcji umownej.

Faza 2: Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości

Dalszy przebieg licytacji przejęcia przewiduje ustalenie wartości rynkowej nieruchomości. W tym celu zobowiązany musi wpłacić zaliczkę po złożeniu wniosku. Jest to konieczne, aby pokryć przewidywane koszty ustalenia wartości rynkowej. Oto z około 750 do 1.000 euro do przewidzenia.
Po otrzymaniu pieniędzy biegły dokonuje oględzin nieruchomości i przygotowuje odpowiednią wycenę. Sąd rejonowy przesyła kopię tego zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Obie strony otrzymają termin na zgłoszenie uwag. Jeśli ta wygaśnie, oficjalny podręcznik określa wartość rynkową nieruchomości w drodze uchwały i ustala datę licytacji przejęcia.

W dniu licytacji odczytywane są m.in. wpisy ksiąg wieczystych oraz obciążenia nieruchomości.

Zdjęcie: iStock / Andrey Popov

Faza 3: Data aukcji wykluczenia

Wyznaczony termin aukcji zostanie podany do publicznej wiadomości w Internecie lub w dzienniku urzędowym. Ponadto zwykle w sądzie rejonowym znajduje się odpowiednie zawiadomienie. Wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak wycena do określenia wartości rynkowej, mogą być następnie przeglądane przez zainteresowane strony w sądzie lokalnym.
Każdy ma dostęp do daty aukcji wykluczenia. Wynika to z art. 169 ustawy o konstytucji sądów (GVG). Wdrożenie jest ściśle określone:

 1. Uwagi
 2. Czas licytacji
 3. Negocjowanie oferty

Ogłoszenia w dniu aukcji

W ogłoszeniu komornik sądowy wymienia odpowiedzialnego dłużnika zgodnie z § 66 ZVG. Udziela również informacji o istniejących wpisach do ksiąg wieczystych. Rechtspfleger wymienia również najniższe przykazanie. Obejmuje to pozostałe prawa na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych oraz dodatkową część do zapłaty. Na tę część składają się koszty licytacji przejęcia oraz, w stosownych przypadkach, opłaty publicznoprawne, takie jak podatek od nieruchomości. W tym momencie przypomnienia mają ostatnią możliwość zgłaszania roszczeń zgodnie z ich rankingiem. Jeśli tak się nie stanie, rozpoczyna się czas licytacji.

Czas licytacji

Czas licytacji jest czasami nazywany także „godziną licytacji”. Jest to jednak mylące, ponieważ minimalny czas składania ofert zgodnie z § 73 ZVG musi wynosić tylko 30 minut. Nie ma maksymalnego czasu trwania. W okresie licytacji zainteresowane strony mogą składać oferty ustnie. Musisz jednak wylegitymować się i być w stanie udowodnić dziesięć procent wartości rynkowej nieruchomości jako zabezpieczenia najpóźniej po złożeniu oferty.

Oferent ma na to trzy możliwości zgodnie z § 69 ZVG:

 1. Gwarancja z banku
 2. Czek Bundesbanku lub czek przekreślony, pod warunkiem, że nie został wystawiony wcześniej niż trzy dni przed datą aukcji
 3. Przelew na konto skarbu sądowego przed terminem licytacji

W przypadku braku tego dowodu zabezpieczenia oferta zostanie odrzucona przez sąd. Podczas licytacji zainteresowane strony muszą upewnić się, że podają tylko kwotę, która jest dodawana do określonej minimalnej oferty. Jedną z najlepszych wskazówek dla kupujących na aukcji przejęcia jest zatem wcześniejsze dowiedzenie się więcej o nieruchomości i ustalenie maksymalnego limitu. Ostateczna kwota do zapłaty za nieruchomość to suma oferty i ceny minimalnej. Najwyższa oferta wymieniona w okresie licytacji nazywana jest najwyższą ofertą.

Czasami w godzinie licytacji na aukcji wykluczenia dużo się dzieje. Ustaw swój limit wcześniej i trzymaj się go.

Zdjęcie: iStock/izusek

Negocjowanie oferty

To, jak aukcja wykluczenia będzie kontynuowana po okresie licytacji, zależy od różnych czynników. Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. Nie ma (ważnej) oferty
  Jeżeli nie wpłynęły żadne oferty lub żadne oferty nie są ważne, postępowanie zgodnie z § 77 ZVG zostanie na razie zawieszone. Wierzyciele mogą wówczas wystąpić o kontynuację postępowania.
   
 2. Najwyższa oferta jest za niska: limit 7/10 i limit 5/10
  Jeżeli najwyższa złożona oferta, łącznie z wartością kapitału pozostałych praw, jest niższa niż 7/10 wartości rynkowej nieruchomości, wierzyciel może zażądać odrzucenia oferty zgodnie z § 74a ust. 1 ZVG. Jeżeli najwyższa oferta osiągnie mniej niż 5/10 wartości rynkowej, sąd musi odrzucić nagrodę zgodnie z § 85a, § 1 ZVG.
  Sąd musi następnie wyznaczyć drugi termin licytacji wykluczenia. Powinno to nastąpić nie wcześniej niż trzy miesiące, ale nie później niż sześć miesięcy po pierwszym spotkaniu (§ 74a § 3 ZVG). W tym drugim terminie limit 5/10 i limit 7/10 nie mają już zastosowania (§ 85a, § 2 ZVG).
   
 3. Stawka jest wystarczająco wysoka 
  Jeśli najwyższa oferta jest wystarczająca, następuje powalenie. Jego ogłoszenie następuje albo natychmiast, albo w późniejszym terminie ogłoszenia. Natychmiast po ogłoszeniu oferty nabywca nabył własność nieruchomości. W tym szczególnym przypadku ma to zastosowanie jako wyjątek, chociaż wpis do księgi wieczystej dokonywany jest później. W tym momencie wszelkie prawa i obowiązki, zastosowania i ciężary przechodzą na kupującego.
  Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana, nabywca również wchodzi w najem natychmiast. Może wówczas - jeśli jest to konieczne i pożądane w przypadku wynajmowanej nieruchomości - złożyć skargę na eksmisję lub ją wypowiedzieć na własny użytek.

Faza 4: Po przyznaniu aukcji wykluczenia

Data dystrybucji następuje około czterech do dwunastu tygodni po przyznaniu nagrody. Wpływy z licytacji przejęcia są przekazywane wierzycielowi lub - jeśli jest ich kilku - rozdzielane między nich zgodnie z prawnym porządkiem pierwszeństwa. Jeśli jest reszta, jest wypłacana dłużnikowi. Wreszcie sąd rejonowy występuje do księgi wieczystej o odpowiednią zmianę wpisu w księdze wieczystej, gdy tylko nabywca zapłacił podatek od nieruchomości do zapłaty.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here