Zasiłek na staż: masz prawo do „,

Wysokość zasiłku na staż nie może być określona ilościowo, ponieważ zależy ona od różnych czynników:
 

 • Branża szkoleniowa (jakiego zawodu się uczymy)?)
 • wszelkie istniejące układy zbiorowe
 • Rok praktyki
 • stan
 • Firma szkoleniowa

Wybór zawodu praktykanta ma największy wpływ na wysokość wynagrodzenia za praktykę: o ile np. przyszli piekarze i fryzjerzy otrzymują tylko niskie wynagrodzenie za praktykę, o tyle ktoś, kto uczy się zawodu kontrolera ruchu lotniczego lub kształci się na urzędnika w banku, może zdobądź prawo w pierwszym roku praktyki czekaj na przyzwoitą pensję.
Układ zbiorowy, który może istnieć w wybranej branży, określa pewne ramy wynagrodzenia. Każdy, kto się o tym dowie, wie, ile może się spodziewać podczas szkolenia.
Dodatki szkoleniowe uzależnione są również od roku odbywania praktyki. W § 17 ust. 1 ust. 2 BBiG zastrzeżono, że wynagrodzenie musi wzrastać w miarę postępu szkolenia zawodowego, co najmniej raz w roku. Im dłużej praktykant jest w firmie, tym wyższe jego wynagrodzenie.
Decydujący jest również kraj związkowy, w którym rozpoczyna się szkolenie. Nadal występują tu różnice, na przykład między starymi i nowymi krajami związkowymi (Zachodem i Wschodem).
Last but not least, firma szkoleniowa ma oczywiście również wpływ na wysokość dodatków szkoleniowych. W zależności od możliwości finansowych firma może uzgodnić ze swoimi kursantami wyższe wynagrodzenie podczas ich szkolenia niż jest to ogólnie przyjęte.

Czy stażyści mają prawo do premii świątecznych i świątecznych??

To, czy stażyści mogą liczyć na więcej pieniędzy w postaci premii urlopowych lub świątecznych, zależy od tego, co jest zapisane w umowie o pracę i czy pracodawca jest związany układem zbiorowym.
Nie ma prawnego obowiązku wypłacania stażystom premii urlopowych lub świątecznych. Premie te są więc (jak np. świadczenia akumulacyjne) dobrowolną wypłatą przez pracodawcę swoim pracownikom.

Wynagrodzenie praktykanta jest w dużej mierze zdeterminowane przez branżę, w której praktykant pracuje. 

Zdjęcie: iStock / Johnny Greig

Czy podczas szkolenia obowiązuje płaca minimalna??

Wynagrodzenie wypłacane stażyście podczas szkolenia nie podlega ustawie o płacy minimalnej (MiLoG). Niemniej jednak istnieją pewne wytyczne, które określają ramy wynagrodzenia podczas szkolenia, a tym samym sprowadzają się do płacy minimalnej:
 

 • Wynagrodzenie musi być rozsądne.
 • Wynagrodzenie nie może spaść poniżej określonych wymogów prawnych.

Kiedy przysługuje zasiłek na staż??

Różne sądy zajmowały się już w przeszłości, kiedy dodatek szkoleniowy można nadal uznać za odpowiedni. W wyroku 29. Kwiecień 2015 r. (9 AZR 108/14), Federalny Sąd Pracy orzekł, że wynagrodzenie za szkolenie co do zasady nie jest już odpowiednie, jeśli wynosi mniej niż 80 procent wynagrodzenia stażystów w branży określonej w układzie zbiorowym. Chociaż ta wartość nie działa jak uzgodniona płaca minimalna, wyraźnie określa dolne granice.

Do jakiego poziomu nie może spaść zasiłek szkoleniowy??

Istnieją również ograniczenia w branżach, w których nie ma układów zbiorowych: od początku 2020 r. obowiązuje nie tylko wyższa ustawowa płaca minimalna (9,35 euro za godzinę), ale także po raz pierwszy minimalny dodatek szkoleniowy dla stażystów we wszystkich branżach.
W zależności od roku rozpoczęcia szkolenia § 17 ust. 2 pkt 1 BBiG określa minimalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia za szkolenie brutto. Zgodnie z prawem stażysta, który rozpocznie karierę w 2020 roku musi otrzymać miesięczną pensję minimalną brutto w wysokości 515 euro, w 2021 będzie to 550 euro, w 2022 będzie to 585 euro, a w 2023 co najmniej 620 euro.
§ 17 ust. 2 BBiG (pkt 2, 3 i 4) stanowi również, że wynagrodzenie musi wzrastać corocznie: w drugim roku szkolenia o co najmniej 18 procent w stosunku do pierwszego roku szkolenia, w trzecim o co najmniej 35 proc. a w czwartym o co najmniej 40 proc. w stosunku do początku treningu.
 

wysokość
Brutto-
Min-
wynagrodzenie
w

..

wysokość
Brutto-
Min-
wynagrodzenie
w

..

wysokość
Brutto-
Min-
wynagrodzenie
w

..

wysokość
Brutto-
Min-
wynagrodzenie
w

..

Początek
Edukacja

1. Rok praktyki

2. Rok praktyki
(+ 18% w
W porównaniu do
1. Rok)

3. Rok praktyki
(+ 35% w
W porównaniu do
1. Rok)

4. Rok praktyki
(+ 40% w
W porównaniu do
1. Rok)

2020

515 euro

608 euro

695 euro

721 euro

2021

550 euro

649 euro

743 euro

770 euro

2022

585 euro

690 euro

790 euro

819 euro

2023

620 euro

732 euro

837 euro

868 euro

Źródło: DGB
Dobrze wiedzieć: Do tej pory nie było takiej płacy minimalnej dla stażystów. Z tego prawnego wymogu szczególnie korzystają wszystkie osoby, które rozpoczynają naukę w zawodzie, w którym do tej pory były opłacane szczególnie niskie zarobki. Na przykład dla przyszłych fryzjerów miesięczne wynagrodzenie było często znacznie poniżej 500 EUR brutto w pierwszym roku ich praktyki.

Dlaczego wynagrodzenie za praktykę rośnie z roku na rok??

Jak wspomniano powyżej, podwyższenie wynagrodzenia za szkolenie jest prawnie określone w § 17 ust. 1 zdanie 2 BBiG. A ten wzrost wynagrodzenia jest tylko sprawiedliwy: wszak praktykant podczas pracy w firmie zdobywa wiedzę i umiejętności, które może stopniowo wnosić coraz lepiej jako pracownik. Z biegiem czasu staje się coraz bardziej zatrudnialnym pracownikiem. Jest to nagradzane wyższym wynagrodzeniem podczas szkolenia.

Kiedy przychodzi wynagrodzenie za szkolenie??

Zasiłek szkoleniowy wypłacany jest zwykle z dołu na koniec miesiąca. Firmy szkoleniowe mogły je przenieść wcześniej, ale nie później: W § 18 ust. 2 BBiG zastrzeżono, że wynagrodzenie ma być wypłacone najpóźniej ostatniego roboczego dnia danego miesiąca.
Na przykład, jeśli praktykant rozpoczyna szkolenie w dniu. Wrzesień musi poczekać do końca miesiąca na pierwsze wpłynięcie pieniędzy na swoje konto.

Czy zasiłek szkoleniowy przysługuje również w przypadku choroby??

Podobnie jak w pełni wykwalifikowani pracownicy, praktykanci są również uprawnieni do ciągłej wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby. Oznacza to, że stażysta, który jest nieobecny przez kilka dni lub kilka tygodni z powodu choroby, nadal ma prawo do zasiłku szkoleniowego.
Jeżeli jednak stażysta nie jest w stanie pracować dłużej niż sześć tygodni, to prawo to przestaje obowiązywać. Wtedy jednak kasa chorych wkracza z zasiłkiem chorobowym.

W miarę postępów w kształceniu zawodowym zasiłek szkoleniowy wzrasta. 

Zdjęcie: iStock/Harbucks

Jakie są potrącenia z wynagrodzenia za szkolenie??

Wynagrodzenie dla stażystów, podobnie jak dla pracowników wykwalifikowanych, ma wartość zarówno brutto, jak i netto.
Wynagrodzenie brutto oznacza kwotę, jaką firma prowadząca szkolenie płaci stażyście co miesiąc. Wynagrodzenie netto jest tym, co faktycznie dociera do stażysty po wszystkich niezbędnych potrąceniach.
Od wynagrodzenia brutto odejmowane są dwa czynniki kosztowe:

 • sterować
 • Składki na ubezpieczenie społeczne

Jakie podatki należy zapłacić?

Pracodawca odlicza określone podatki od wartości brutto dodatku szkoleniowego i płaci je bezpośrednio. Te podatki to:

 1. podatek dochodowy
  Przynajmniej w pierwszym roku szkolenia praktykanci często przechodzą podatek od wynagrodzenia: w 2020 roku osoby w I klasie podatkowej muszą go płacić tylko wtedy, gdy miesięczny dochód (brutto) jest równy sumie 1.Przekracza 081,24 EUR.
   
 2. Dopłata solidarnościowa
  Dopłata solidarnościowa jest bezpośrednio powiązana z podatkiem od wynagrodzenia. Tylko te osoby muszą płacić tzw. „Soli”, którzy płacą podatek od wynagrodzeń w wysokości ponad 972 euro rocznie. Jeśli masz I klasę podatkową, możesz zarabiać 1572,83 euro brutto miesięcznie bez konieczności płacenia dopłaty solidarnościowej.
   
 3. podatek kościelny
  To, czy płaci się podatek kościelny, zależy od tego, czy praktykant należy do wyznania, czy nie. W takim przypadku należy zapłacić 8% podatku od wynagrodzenia w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a 9% we wszystkich pozostałych krajach związkowych. Jeżeli dodatek szkoleniowy nie przekracza 1.081,24 euro brutto, bez podatku od wynagrodzenia, a zatem nie jest należny podatek kościelny.

Jakie składki na ubezpieczenie społeczne należy opłacać z tytułu zasiłku szkoleniowego??

Podobnie jak w pełni wykwalifikowani pracownicy, praktykanci są zobowiązani do opłacania określonych składek na ubezpieczenie społeczne z wynagrodzenia za praktykę. To są:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne
  Jako praktykant nie możesz już mieć ubezpieczenia rodzinnego za pośrednictwem rodziców. Zamiast tego stażyści muszą sami wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Składki miesięczne naliczane są od kwoty zasiłku szkoleniowego i są odprowadzane przez pracodawcę bezpośrednio do kasy chorych.
   
 2. ubezpieczenie opiekuńcze
  Składki na ubezpieczenie na opiekę długoterminową są również obowiązkowe dla stażystów. Są one również opłacane bezpośrednio przez pracodawcę.
   
 3. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
  Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia chroni przed ryzykiem bezrobocia, ale także przed pracą w skróconym wymiarze czasu pracy. Składka miesięczna jest obliczana jako procent wynagrodzenia i również płynie bezpośrednio od pracodawcy do Federalnej Agencji Pracy.

Czy dodatek szkoleniowy jest dochodem??

Z podatkowego punktu widzenia dodatek szkoleniowy jest jednym z dochodów z pracy nieprowadzącej na własny rachunek. Miesięczną kwotę wypłaconą stażyście należy zatem traktować jako dochód. 

Jakie jest wsparcie finansowe dla stażystów??

Jeśli zasiłek na staż nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania, jedzenia i podróży, państwo udziela praktykantom różnego rodzaju wsparcia. Należą do nich m.in.: 

 • Zasiłek na szkolenie zawodowe
 • Awans BAföG

Co to jest zasiłek na szkolenie zawodowe?

Jeśli spełnione są określone wymagania, młodzi ludzie w trakcie szkolenia wstępnego mogą wystąpić do Agencji Pracy o zasiłek na szkolenie zawodowe (BAB) na cały okres ich szkolenia. Jest to określone w § 56, księga trzecia kodeksu socjalnego (SGB).
Stażyści mogą korzystać z miesięcznego wsparcia w wysokości obecnie 716 euro. Od sierpnia 2020 będzie to 723 euro miesięcznie. Jednak dodatek szkoleniowy jest odliczany od tej maksymalnej kwoty, jeśli przekracza określone dodatki.
Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu przysługuje Ci zasiłek na szkolenie zawodowe, można z grubsza ustalić za pomocą kalkulatora BAB Federalnej Agencji Pracy.

Bausparen & Finanzieren 7 wskazówek, jak nauczyć się obchodzić z pieniędzmi Dzieci powinny uczyć się gospodarowania pieniędzmi w młodym wieku - dorośli zawsze mogą nauczyć się czegoś nowego. Dajemy siedem wskazówek, które pomogą Ci lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi.

Jaki jest zaawansowanie BAföG?

Pierwszego. Sierpień 2020 wchodzi w życie ustawa wprowadzająca usprawnienia dla tych, którzy chcą zdobyć dalsze kwalifikacje, na przykład zostać mistrzem lub specjalistą. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jest również nazywany w skrócie „Aufstiegs-BAföG” i wspiera wszystkich tych, którzy dążą do uzyskania wyższej jakości kwalifikacji w swojej branży, dodatkowym szkoleniem niż to, które można osiągnąć dzięki szkoleniu zawodowemu, aby zostać czeladnikiem lub pracownikiem wykwalifikowanym.

Czy dodatek szkoleniowy zostanie potrącony z alimentów??

Zgodnie z § 1610 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dzieci mają prawo do świadczeń alimentacyjnych od rodziców, jeśli ukończyły kształcenie zawodowe. Rodzice są wówczas zobowiązani do pokrycia zarówno kosztów tego szkolenia, jak i tych na potrzeby dziecka.
Tak zwana „tabela düsseldorfska” pokazuje, jaką kwotę należy ustalić na potrzeby życiowe. Chociaż nie jest to wymóg prawny, stanowi wskazówkę dotyczącą tego, jakie płatności należy dokonywać. W zależności od dochodu (netto) rodziców i wieku dziecka, tabela może posłużyć do ustalenia określonego roszczenia alimentacyjnego. Jeśli dorosłe dziecko nie mieszka już z rodzicami, przysługuje mu miesięczne roszczenie alimentacyjne w wysokości obecnie 860 euro niezależnie od dochodów.
Jeśli małoletnie lub pełnoletnie dziecko zarabia teraz na zasiłku szkoleniowym, należy to odliczyć od alimentów. Kwota, którą rodzice muszą udostępnić dziecku, jest zatem niższa. 
Można jednak ubiegać się o ryczałt w wysokości 90 euro na rzecz dziecka na dodatkowe potrzeby związane ze szkoleniem, takie jak specjalistyczne książki, odzież robocza itp. Obowiązek alimentacyjny rodziców jest wówczas pomniejszony o kwotę zasiłku szkoleniowego (netto) minus 90 euro.
Przykład: Thomas Schumacher ma 18 lat, mieszka we wspólnym mieszkaniu i od września 2020 r. będzie uczyć się zawodu urzędnik ds. komunikacji biurowej. Zarabia wtedy 690 euro netto miesięcznie. 
Zasadniczo Thomasowi przysługuje od rodziców roszczenie alimentacyjne w wysokości 860 euro. Od tego roszczenia należy jednak potrącić jego wynagrodzenie za szkolenie netto jako urzędnika ds. komunikacji biurowej (690 euro). Wynik to suma częściowa 170 euro. Następnie dodaje się zryczałtowaną stawkę 90 euro, tak że Thomasowi ostatecznie przysługuje roszczenie alimentacyjne w wysokości 260 euro od swoich rodziców.
 

Roszczenie alimentacyjne według tabeli z Düsseldorfu:

860 euro

- Dodatek szkoleniowy netto:

690 euro

+ Ryczałt na dodatkowe potrzeby szkoleniowe:

90 euro

Rzeczywiste roszczenie alimentacyjne:

260 euro

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here