Zawiadomienie o niepełnosprawności przy budowie domu: Jak prawidłowo reagować ”,

Jak powinna wyglądać informacja o niepełnosprawności??

Jeżeli zgłoszenie utrudnienia ma być zgodne z wymaganiami VOB/B, wykonawca musi niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki, zawiadomić o tym klienta na piśmie (§ 6 ust. 1 VOB/B). Niezbędne jest również wymienienie przyczyn opóźnienia. Należy zatem określić, jakie czynniki są odpowiedzialne za upośledzenie przestrzenne, materialne lub czasowe. W powiadomieniu należy również podać datę wystąpienia niepełnosprawności lub datę wystąpienia niepełnosprawności oraz okres, przez jaki można się jej spodziewać.
Podsumowując, te punkty powinny być wymienione w powiadomieniach o niepełnosprawności:

 • Od / od kiedy występuje utrudnienie w budownictwie?
 • Jaki jest powód utrudnienia na budowie??
 • Jakich prac na budynku nie da się przeprowadzić zgodnie z planem??
 • Dlaczego ta usługa nie może zostać wykonana zgodnie z planem??
 • Czas trwania upośledzenia można się spodziewać na placu budowy?

Ważny: Niepełnosprawność nie musiała faktycznie mieć miejsca. Nawet jeśli istnieje tylko obawa, że ​​może zaistnieć utrudnienie, to umownym wtórnym obowiązkiem wykonawcy jest poinformowanie o tym klienta.
Zgodnie z § 6 ust. 3 ust. 2 VOB/B wykonawca jest również zobowiązany do natychmiastowego poinformowania klienta, gdy tylko przeszkody przestaną istnieć, tj. prace nie są już utrudnione i mogą być kontynuowane zgodnie z planem. Ze względu na weryfikowalność zalecana jest również forma pisemna.

Możesz być również zainteresowany

Jakie są powody zgłaszania niepełnosprawności??

Istnieje wiele okoliczności, które mogą opóźnić planowany proces budowy. Zgodnie z VOB/B (sekcja 6, ust. 2, pkt 1 a do c oraz pkt 2) możliwe przyczyny orzeczenia o niepełnosprawności mogą stanowić następujące zdarzenia:

 • siła wyższa - dotyczy to głównie budowy domu podczas koronacji
 • Strajk i blokada
 • Wpływy pogody, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty
 • Okoliczności w obszarze ryzyka klienta

W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z tych przeszkód wykonawca ma prawo przedłużyć termin realizacji zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 VOB/B.

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest nieuzasadnione??

Powody podane w zawiadomieniu o przeszkodzie nie zawsze są odpowiednie do przedłużenia terminu egzekucji. Jeśli np. jako przyczynę spodziewanego lub faktycznie zaistniałego opóźnienia na budowie podano burzę, należy sprawdzić, czy odpowiada to zwykłemu złą pogodzie, czy też jej zasięgu nie można było oczekiwać dla lokalizacji budowa i okres z nią związany. Gdyby przy składaniu oferty wykonawcy musiało być jasne, że takie zdarzenia pogodowe mogą wystąpić, zgłoszenie utrudnienia jest nieuzasadnione.

Wstrzymanie prac na budowie jest denerwujące dla wszystkich zaangażowanych. Jako właściciel budynku powinieneś dowiedzieć się, czy powody zgłoszenia niepełnosprawności są rzeczywiście wystarczające.

Zdjęcie: iStock / skynesher

Jakie są konsekwencje zawiadomienia o niepełnosprawności?

Złożenie orzeczenia o niepełnosprawności zwykle ma dwie konsekwencje:

 1. Przedłużenie okresu realizacji
  Jeżeli zgłoszenie będzie należycie i uzasadnione, terminy wykonania robót, które mają być wykonane przez wykonawcę zgodnie z § 6 ust. 2 VOB/B zostaną przedłużone. Przedłużenie terminu odpowiada czasowi trwania przeszkody, ewentualnie plus dodatek czasowy na wznowienie czynności lub w przypadku, gdy muszą one teraz mieć miejsce w mniej sprzyjającym sezonie ze względu na utrudnienie (§ 6 ust. 4 VOB / B).
  W przypadku uzgodnienia kary umownej, o ile wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji, będzie ona należna tylko wtedy, gdy usługa nie została wykonana w nowym terminie realizacji - przesunięta z powodu utrudnienia.
   
 2. W razie potrzeby wykonawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
  Jeżeli wystąpiły utrudnienia w budowie spowodowane okolicznościami w obszarze ryzyka klienta, wykonawca ma podstawowe prawo do odszkodowania zgodnie z § 6 ust. 6 VOB / B. Może wtedy zażądać od klienta dodatkowych wydatków poniesionych w wyniku niepełnosprawności, ale musi umieć je szczegółowo i zrozumiale wymienić. W tym celu wykonawca powinien być w stanie konkretnie wykazać, jakie utrudnienia doprowadziły do ​​jakich opóźnień w procesie budowlanym i w konsekwencji do jakich dodatkowych kosztów. Ciężar dowodu spoczywa na wykonawcy.

Jak budowniczowie powinni reagować na informację o przeszkodzie??

Co do zasady zgłoszenie niepełnosprawności jest jednostronnym oświadczeniem partnera umownego. Druga strona nie jest zatem zobowiązana do jakiejkolwiek odpowiedzi. Możliwe jest również odrzucenie reklamy przez klienta, ale prawnie bez konsekwencji. W każdym przypadku klient powinien mieć wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez wykonawcę bez żadnych luk. Idealnie odbywa się to w bezpośrednim porównaniu planowanych kosztów i teraz większego nakładu ze względu na to, że praca była utrudniona. Jeżeli klient wątpi w punkty podane jako przyczyny w zawiadomieniu o przeszkodzie, może również zgłosić swoje zastrzeżenia w późniejszym terminie - na przykład w pierwotnie ustalonym terminie realizacji.
Wskazane jest jednak skontaktowanie się z wykonawcą jako klientem. Z reguły nie tylko ułatwia to znalezienie rozwiązania dla domniemanego upośledzenia - ułatwia to również obliczenie faktycznie oczekiwanego terminu ukończenia i, w pewnych okolicznościach, dotrzymanie go.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here