Podwyżka czynszu: o ile podwyżka jest dozwolona?

Kiedy podwyżka czynszu za powierzchnię mieszkalną jest dozwolona w Niemczech jest wyraźnie uregulowana. Czas i wysokość podwyżek czynszu są dozwolone przez różne ustawy i przepisy dotyczące prawa najmu. Ramy regulacji prawnych znajdują się w niemieckim kodeksie cywilnym (§§ 557 ff. BGB). Ponadto istnieją przepisy krajowe i regionalne, które określają wiele szczegółów. Zasadniczo podwyżka czynszu jest dozwolona w następujących przypadkach:
 

 • po modernizacji wynajmowanej powierzchni mieszkalnej
 • jeżeli kwota lokalnego czynszu porównawczego jest podcięta
 • jeżeli w umowie uzgodniono czynsz indeksowy lub czynsz progresywny

O ile podwyżka czynszu jest dozwolona po modernizacji?

Modernizacja mieszkania zwiększa jego wartość zgodnie z § 555b BGB i tym samym pozwala właścicielowi podwyższyć czynsz zgodnie z § 559 BGB. W tym kontekście ustawa przewiduje jednak limit 8 proc. (do 2019 r. było to 11 proc.) kosztów modernizacji, które można doliczyć do zimnego czynszu najwyżej rocznego.
Np. czy modernizacja kosztuje 25.000 euro, dozwolona jest miesięczna podwyżka czynszu maksymalnie o 166,66 euro:
Całkowity koszt: 25.000 euro
8 procent z czego: 2.000 euro
Możliwy wzrost czynszu miesięcznie (2.000 euro / 12 miesięcy): 166,66 euro
Uwaga: Jeśli wynajmujący otrzymał dotację państwa na modernizację, musi ją odliczyć od całkowitych kosztów.
Od 2019 r. obowiązuje również limit 3 euro za metr kwadratowy. W ciągu 6 lat po modernizacji czynsz może zostać podwyższony maksymalnie o tę kwotę. W przypadku najemców, którzy przed podwyżką zapłacili mniej niż 7 euro czynszu za metr kwadratowy, limit wynosi 2 euro.

Wzrost czynszu po modernizacji

Modernizacja a. Konserwacja: kiedy naprawdę dozwolona jest podwyżka czynszu??

Oprócz maksymalnej kwoty podwyżki czynszów wynajmujący muszą przestrzegać kilku zasad, aby przerzucić koszty modernizacji na swoich najemców. W szczególności należy rozróżnić w tym kontekście prace modernizacyjne i konserwacyjne. Różnica wynika z tego, czy środki strukturalne poprawiają jakość życia lokatora.
Jeśli np. w mieszkaniu znajduje się wysokiej jakości posadzka lub dom otrzymuje skuteczniejszą izolację termiczną, można mówić o modernizacji, której koszty mogą zostać przerzucone na najemcę w ramach wymienionych limitów. Jeśli natomiast zepsute okna lub wykładziny podłogowe zostaną naprawione, a stan zostanie przywrócony do stanu sprzed powstania szkody, środkiem jest konserwacja. Właściciel musi sam ponieść te koszty i dlatego nie może uzasadniać wyższego czynszu. Jeśli prowadzone są zarówno modernizacje, jak i konserwacje, wynajmujący muszą to wyodrębnić w rachunku kosztów (BGH, wyrok z 17.12.2014, sprawa nr. VIII ZR 88/13).
 

Wynajmujący po modernizacji mieszkania może podwyższyć czynsz, ale nie w przypadku konserwacji - np. przy naprawie wybitych okien.

Zdjęcie: iStock/ronstik

Kiedy trzeba ogłosić podwyżkę czynszu za modernizację??

Wynajmujący musi ogłosić modernizację z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. W ogłoszeniu podano informacje o rodzaju, zakresie, rozpoczęciu i czasie trwania najbliższej modernizacji oraz o podwyżce czynszu.
 

Od kiedy najemcy muszą płacić podwyższony czynsz?

Pisemne oświadczenie o podwyżce czynszu najemcy przesyłają wynajmujący dopiero po modernizacji, po ustaleniu ostatecznych kosztów. Zgodnie z § 559 i 559a BGB istnieje obowiązek wyjaśnienia. Oznacza to, że jeśli jako wynajmujący wpisujesz podwyżkę czynszu, musisz wypisać wszystkie koszty i pokazać dokładną kalkulację, w jaki sposób zostaną zaliczone koszty modernizacji do czynszu. Wynajmujący musi następnie, na żądanie, umożliwić najemcy sprawdzenie faktur, na podstawie których żąda się podwyżki czynszu. W ten sposób najemca może szczegółowo sprawdzić, czy przestrzegana jest prawnie ograniczona 8-procentowa podwyżka czynszu. Od trzeciego miesiąca po otrzymaniu pisma z podwyżką czynszu najemca musi płacić podwyższony czynsz.

Najemca może wypowiedzieć rozwiązanie szybciej z powodu podwyżki czynszu?

W przypadku podwyżki czynszu w związku z pracami modernizacyjnymi najemca ma skrócony okres wypowiedzenia ze względu na szczególne prawo do wypowiedzenia. Może wówczas rozwiązać stosunek umowny z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ogłoszenia.

Wzrost czynszu po renowacji energetycznej

Szczególnie interesujący pod względem czynszu jest remont energetyczny. Prowadzi to do oszczędności w kosztach dodatkowych ogrzewania powierzchni mieszkalnej i przynosi bezpośrednie korzyści najemcy. W związku z tym dozwolona jest również podwyżka czynszu.
W przypadku przeprowadzenia remontu energetycznego, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem nie ma ograniczenia późniejszej podwyżki czynszu ze względu na zaoszczędzone koszty ogrzewania. Dotychczas sądy orzekały, że wyższy czynsz musi opierać się na zaoszczędzonych kosztach ogrzewania. W 2004 r. BGH orzekł jednak, że podwyżka czynszu, podobnie jak w przypadku innych działań modernizacyjnych, również opiera się na kosztach modernizacji, a nie na oszczędnościach wynikających z działań dla najemcy (BGH, wyrok 3.3.04, Az. VIII ZR 149/03).

Podwyżka czynszu jako dostosowanie do czynszu lokalnego

Jednym z najważniejszych kryteriów dla prawnie bezpiecznego podwyżki czynszu jest lokalny wskaźnik czynszów. Pokazuje średni czynsz najmu powierzchni mieszkalnej w gminie lub w porównywalnych gminach i porównuje czynsze z uwzględnieniem wyposażenia udostępnionej powierzchni mieszkalnej. Wskaźnik czynszu służy do pomiaru lokalnego czynszu porównawczego, który może być traktowany jako podstawa podwyżki czynszu.
Jeżeli czynsz za oferowaną powierzchnię mieszkalną jest niższy od lokalnego wskaźnika czynszu, wynajmujący ma prawo, zgodnie z § 558 BGB, dokonać korekty porównywalnego poziomu na miejscu. Oprócz lokalizacji pod uwagę brane są również liczne inne cechy wynajmowanej nieruchomości, które mogą uzasadniać wysokość czynszu powyżej czynszu porównawczego. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy w mieszkaniu znajdują się specjalne właściwości dodające, takie jak taras na dachu lub wysokiej jakości meble. Znalezienie dokładnie porównywalnych nieruchomości na wynajem jest niezwykle trudne, dlatego tego typu podwyżkę czynszu trudniej wyegzekwować prawnie niż np. wskaźnik uzgodniony w umowie czy czynsz progresywny.
Jeśli nie jest dostępny wskaźnik czynszu dla wynajmowanej nieruchomości, właściciel może obliczyć czynsz porównawczy na podstawie trzech porównywalnych mieszkań i poprosić o to swoich najemców. Czyniąc to, musi jednak ujawnić mieszkania, których użył do obliczenia czynszu porównawczego. Mieszkania muszą być możliwe do zidentyfikowania przez najemcę.
Wynajmujący może wykorzystać do tej metody własne mieszkania, ale może też porównać inne mieszkania, jeśli ma na ich temat niezbędne dane. Nawet jeśli ta metoda podwyżki czynszu jest ogólnie dozwolona, ​​często prowadzi do sprzeczności ze strony najemców. Sądy również mają tendencję do podtrzymania sprzeciwu w takich sprawach, ponieważ dobór mieszkań porównawczych nie był wystarczająco precyzyjny. Z tego powodu model ten stwarza wysokie ryzyko dla wynajmujących, że ostatecznie nie będą w stanie podnieść czynszu.

Podwyżka czynszu może być również oparta na lokalnym wskaźniku czynszu. Jeśli nie istnieje, najemcy mogą krytycznie przyjrzeć się wykorzystanym lokalom porównawczym.

Zdjęcie: iStock / PeopleImages

Podwyżka czynszu poprzez stopniowany czynsz lub. Czynsz indeksowy

Oprócz opisanych powyżej jednorazowych podwyżek czynszu, które wynajmujący może wdrożyć indywidualnie najwcześniej po 12 miesiącach, istnieje również możliwość umownego uzgodnienia regularnych podwyżek czynszu w porozumieniu z najemcą. Dla wynajmujących i najemców ten wariant zapewnia bezpieczeństwo na kilka lat i pozwala uniknąć długich i ryzykownych sporów prawnych.
Uzgodnione umownie czynsze indeksowe lub progresywne (§557a i § 557b BGB) dają jedną możliwość takiego długoterminowego zatwierdzania regularnych podwyżek czynszu. Roczne podwyżki czynszu są już zapisane w umowie, co oznacza, że ​​w każdym indywidualnym przypadku zgoda najemcy została już wyrażona. Daje to obu najemcom bezpieczeństwo planowania na uzgodniony okres.

Czym jest czynsz stopniowany? (§ 557a BGB)

Jeżeli najemca i wynajmujący uzgodnią w umowie czynsz progresywny zgodnie z § 557a, czynsz wzrasta o ustaloną kwotę w uzgodnionym okresie w ustalonych terminach. Część umowy dotycząca czynszu progresywnego reguluje zarówno czas, jak i wysokość podwyżek czynszu. Wynajmujący musi pamiętać, że nie wolno określać regularnych podwyżek czynszu wyłącznie w procentach. W przypadku uzgodnienia stopniowego czynszu z procentową podwyżką, należy zawsze określić kwoty, o które czynsz zostanie podwyższony.
Ponadto między dwiema podwyżkami czynszu w ramach czynszu stopniowego musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy. Ponadto zasady te mają zastosowanie do uzgodnionego czynszu progresywnego:
 

 1. Jeżeli wynajmujący i najemca zgodzą się na podwyżki czynszu w ramach progresywnego czynszu najmu, wynajmujący nie może żądać żadnych dodatkowych podwyżek czynszu w uzgodnionym okresie.
 2. Czynsze stopniowane mogą być ustalane zarówno w umowach najmu na czas określony, jak i na czas nieokreślony.
 3. W przypadku nowych umów najmu czynsz progresywny można również łączyć z wyłączeniem zwykłego prawa wypowiedzenia najemcy na okres do 4 lat, co daje wynajmującemu jeszcze większe bezpieczeństwo.
 4. W okresie obowiązywania uzgodnionego czynszu progresywnego nie dopuszcza się również podwyżek czynszu w ramach działań modernizacyjnych.
 5. Po wygaśnięciu stopniowanego czynszu czynsz może zostać podwyższony tylko w stosunku do lokalnego czynszu porównawczego. Alternatywnie można uzgodnić z najemcą nowy stopniowany czynsz.
 6. Stopniowy czynsz jest ograniczony w obszarach, w których obowiązuje hamulec czynszowy lub w których stwierdzono braki mieszkaniowe, ale nie ma zastosowania hamulec czynszowy.
 7. Jeżeli pozwalają na to ustalenia umowne, koszty eksploatacyjne mogą zostać skorygowane, tj. podwyższone, w fazie czynszu progresywnego.

Co to jest czynsz indeksowy? (§ 557b BGB)

Jeżeli czynsz wskaźnikowy jest uzgodniony w umowie najmu zgodnie z sekcją 557b, czynsz może być corocznie dostosowywany do wskaźnika utrzymania, który odzwierciedla ogólne koszty utrzymania.
Jeśli ceny konsumpcyjne wzrosną, czynsz wzrasta w takim samym stopniu. Wskaźnik cen konsumpcyjnych publikowany raz w roku przez Federalny Urząd Statystyczny służy jako punkt odniesienia.
W okresie obowiązywania uzgodnionego czynszu wskaźnikowego dopuszczalne są również podwyżki czynszu w związku z działaniami modernizacyjnymi. Jednak wzór musi zostać uzgodniony na piśmie między najemcą a wynajmującym, zwykle w umowie najmu. Dodatkowo kalkulacja stawek podwyżek czynszu musi być przedstawiona w przejrzysty sposób.

Czynsz wskaźnikowy oparty jest na wskaźniku cenowym ustalonym przez Federalny Urząd Statystyczny dla poziomu życia wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech.

Zdjęcie: iStock / SARINYAPINNGAM

Jaka jest dozwolona podwyżka czynszu?

Jak wysoka może być podwyżka czynszu w poszczególnych przypadkach, zależy od rodzaju uzasadnienia wyższego czynszu. Generalnie jednak istnieją przepisy ustawowe, które ograniczają zgodny z prawem wzrost czynszu. Są one zapisane w § 558 BGB.
Tak zwany limit górny, który jest określony w § 558, ust. 3 BGB stanowi, że czynsze nie mogą wzrosnąć o więcej niż 20 proc. w ciągu 3 lat. Niektóre miasta jeszcze bardziej rygorystycznie ustaliły limit na 15-procentowy wzrost czynszu w ciągu 3 lat.
Ponadto wysokość maksymalnej dozwolonej podwyżki czynszu zależy od tego, który z rodzajów podwyżek czynszów dotyczy. W przypadku np. działań modernizacyjnych ściśle określa się, że podwyżka czynszu nie może przekroczyć 8 proc. kosztów modernizacji jako dopłata do czynszu netto bez roku.
Jeżeli czynsz jest dostosowany do lokalnego czynszu porównawczego, wynajmujący również podlega wąskim ograniczeniom. To, jak bardzo czynsz może wzrosnąć powyżej mediany czynszu porównawczego, zależy, jak opisano powyżej, w dużej mierze od wartości wynajmowanej powierzchni mieszkalnej.
Istnieje również możliwość uzgodnienia w umowie maksymalnej dopuszczalnej podwyżki czynszu z najemcą i, jak opisano powyżej, ustalenia czynszu progresywnego przez pewien okres. W przypadku nowych czynszów ten stopniowany czynsz można również łączyć z minimalnym okresem najmu, co daje właścicielowi dodatkowe bezpieczeństwo. Ważne: Nawet przy takiej regulacji należy przestrzegać surowych wymogów prawnych dotyczących maksymalnej dopuszczalnej podwyżki czynszu!
Wreszcie wynajmujący ma możliwość dostosowania czynszu do kosztów utrzymania poprzez uzgodnienie czynszu wskaźnikowego. Wariant ten stwarza również bezpieczeństwo w relacjach między wynajmującym a najemcą, ponieważ podwyżki czynszu uzgadniane są z góry.

Więcej ciekawych artykułów dla właścicieli Nieruchomości Know-how Wynajem mieszkania: Kiedy warto?? Co należy wziąć pod uwagę? Pomysły dotyczące nieruchomości Wynajem domu: Co należy wziąć pod uwagę Pomysły dotyczące nieruchomości Prawo dostępu wynajmującego: Kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania?

Jaki wpływ na wzrost czynszu ma hamulec czynszowy??

Tak zwany hamulec ceny najmu jest stosunkowo nowy w ramach prawnych. W napiętych obszarach czynszowych kraje związkowe mają możliwość ograniczenia wzrostu czynszów. Nie dotyczy to jednak wzrostu czynszów dla istniejących najmu. Hamulec czynszu mówi: czynsz za nowe czynsze nie może być wyższy niż 10 procent powyżej lokalnego czynszu porównawczego.

Aby ceny najmu nie rosły, ale pozostały przystępne w obszarach metropolitalnych, istnieje hamulec cen najmu. Dotyczy to jednak tylko nowych wypożyczeń.

Zdjęcie: iStock/gopixa

Z jakim wyprzedzeniem należy ogłosić podwyżkę czynszu?

Jeśli właściciel chce podnieść czynsz, musi to zrobić w odpowiednim czasie i powiadomić najemcę w określony sposób. Musi także dać mu możliwość sprzeciwienia się wyższemu czynszowi. Dokładne zasady zależą od rodzaju żądanej podwyżki czynszu.
 

Czynsz stopniowany: Brak konieczności dodatkowego ogłoszenia o podwyżce czynszu

Jeżeli czynsz progresywny jest przewidziany w umowie najmu lub w kolejnej umowie, umowę tę można znaleźć w odpowiedniej umowie. Najemca nie musi być informowany o kolejnej tak ustalonej podwyżce czynszu. Wynika to wprost z przepisów umownych i jest dostatecznie znane najemcy. W takich przypadkach najemca nie musi ustalać okresu wyrażenia zgody ani okresu do namysłu. W tym modelu najemca ma otrzymać tylko okres 12 miesięcy, w którym nie planuje się podwyżki czynszu.
 

Podwyżka czynszu w związku z modernizacją lub dostosowaniem do lokalnego czynszu porównawczego

Jeśli czynsz ma zostać dostosowany do lokalnego czynszu porównawczego lub podwyższony w związku z modernizacją, najemca musi zostać o tym poinformowany na piśmie. W każdym razie podwyżka czynszu musi być wtedy uzasadniona. Informację o podwyżce czynszu i jej przyczynie należy przesłać najemcy w formie pisemnej. Wystarczy jednak dostawa pocztą elektroniczną. Ogłoszenie niekoniecznie musi być wysłane pocztą.
Ponieważ najemca musi w tym przypadku wyrazić zgodę na podwyżkę czynszu, należy mu również zapewnić okres do namysłu wynoszący co najmniej 2 miesiące po ogłoszeniu. W tym czasie najemca ma możliwość formalnego i merytorycznego sprawdzenia zapowiedzianej podwyżki czynszu oraz w razie potrzeby odmowy wyrażenia zgody. Jeśli najemca nie wyrazi zgody, wynajmujący ma kolejne 3 miesiące na pozwanie o zgodę najemcy po upływie przyznanego okresu do namysłu.
W tym kontekście należy również zauważyć, że najemcy mają szczególne prawo do wypowiedzenia ogłoszenia o podwyższonym czynszu, co skraca okres wypowiedzenia umowy najmu do 2 miesięcy.

Jakich terminów należy przestrzegać przy podnoszeniu czynszu?

W przypadku podwyżek czynszu należy przestrzegać ustalonych terminów. Zasadniczo między dwiema podwyżkami czynszu musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy, podczas których czynsz nie wzrasta. Podwyżka czynszu jest generalnie zgodna z prawem tylko raz w roku, a w przypadku nowego czynszu jest dozwolona dopiero po upływie tych 12 miesięcy.
Podwyżkę czynszu należy zgłosić z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli dla nowego najmu nie uzgodniono czynszu indeksowego lub stopniowanego, a czynsz ma nadal rosnąć po zakończeniu pierwszego roku najmu, po fazie rocznej, w której nie zezwolono na podwyższenie czynszu, następuje tzw. okres refleksji najemcy. W ciągu tych dwóch miesięcy najemca ma możliwość sprawdzenia podwyżki i ewentualnej korekty. zaprzeczać. Jeśli najemca nie sprzeciwi się podwyżce czynszu w tym terminie, wejdzie ona w życie na początku trzeciego miesiąca po dostawie.
Ten dwumiesięczny okres do namysłu odpowiada długości okresu wypowiedzenia. Ponieważ ogłoszona podwyżka czynszu wchodzi w życie dopiero na początku trzeciego miesiąca po ogłoszeniu, można ją skutecznie podnieść dopiero po 15 miesiącach w przypadku nowego czynszu:
 

 • Faza bez podwyżki czynszu: 12 miesięcy
 • Okres wypowiedzenia i refleksji: 2 miesiące
 • najwcześniejsza możliwa data podwyżki: 15. Miesiąc najmu
   

Jeżeli wynajmujący chce wyegzekwować wyższy czynsz pomimo sprzeciwu najemcy, musi wymusić zgodę najemcy na drodze sądowej.
Tutaj również obowiązuje termin, w którym stosowny wniosek musi wpłynąć do sądu: Wynajmujący musi wystąpić o zgodę najemcy w ciągu 3 miesięcy od upływu przyznanego okresu rozpatrzenia.
Jeśli wynajmujący podwyższy czynsz w wyniku prac modernizacyjnych, musi o tym poinformować najemcę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Również w tym przypadku najemca musi wyrazić zgodę na podwyżkę i tutaj również prawo przyznaje najemcy specjalne prawo do wypowiedzenia ze skróconym okresem wypowiedzenia wynoszącym 2 miesiące.

Jeśli wynajmujący chce podnieść czynsz po modernizacji, musi to wcześniej ogłosić. 

Zdjęcie: iStock / hanohiki

Jakie informacje musi zawierać ogłoszenie o podwyżce czynszu??

Aby podwyżka czynszu była prawnie ważna, musi zawierać określone informacje. To jedyny sposób, aby zapewnić, że przetrwa każdy spór prawny, który może być konieczny:
 

 • Zwrócenie się do wszystkich najemców, których dotyczy problem
 • Data, od której nowy czynsz powinien obowiązywać
 • nowy czynsz z różnicą w stosunku do starego czynszu
 • Powód podwyżki czynszu
 • W przypadku zmiany czynszu zwyczajowo obowiązującego w okolicy: poproś najemcę o zgodę i zwróć uwagę, że bierność uważana jest za zgodę.
 • W przypadku podwyżki czynszu z powodu modernizacji, odniesienie do § 555d BGB (Kiedy najemca musi tolerować modernizację?).

Najemca musi wyrazić zgodę na podwyżkę czynszu?

Zasadniczo, jeśli wynajmujący chce podnieść czynsz, musi najpierw uzyskać zgodę najemcy. Nie oznacza to jednak, że najemcy mogą arbitralnie odpierać nieprzyjemne podwyżki czynszu. Najemca może odmówić zgody na podwyżkę czynszu tylko wtedy, gdy nie zostały spełnione prawne warunki podwyżki czynszu. Aby prawomocne odrzucenie wyższego czynszu nie było nawet możliwe, właściciele powinni bezwzględnie przestrzegać opisanych powyżej ścisłych wymogów prawnych.
Przy każdej podwyżce czynszu wynajmujący musi dać najemcy okres 2 miesięcy, w którym może szczegółowo zbadać prawne warunki roszczenia. Następnie należy wyrazić zgodę. Nie ma ścisłych zasad związanych z samą zgodą. Można to zrobić nieformalnie lub milcząco, ustnie lub po prostu przelewając podwyższony czynsz w żądanym czasie.
Najemca jest uprawniony do odmowy zgody na podwyżkę czynszu tylko wtedy, gdy nie są spełnione wymogi prawne dotyczące wyższego czynszu. Z drugiej strony, jeśli wszystkie warunki są spełnione, wynajmujący może nalegać na zgodę. Jeżeli najemca odmawia zgody na podwyżkę czynszu, wynajmujący ma prawo dochodzić tej zgody przed sądem (art. 558b par. 2, zdanie 1 BGB). Ma na to 3 miesiące po wygaśnięciu okresu zatwierdzenia.
Istnieje również możliwość, że najemca tylko częściowo zgodzi się na podwyższony czynsz. Może się to zdarzyć np. jeśli z punktu widzenia najemcy limit zostanie przekroczony, czyli czynsz wzrósł o ponad 15 lub 20 proc. (w zależności od gminy) w okresie 3 lat. Jeżeli poglądy najemcy i wynajmującego różnią się w tym zakresie, wynajmujący ma również możliwość zwrócenia się o zgodę do sądu.
Inaczej jest, jeśli w umowie najmu uzgodniono czynsz regularny podwyżkowy w ramach indeksu lub czynsz progresywny. Na ich okres nie jest konieczne uzyskiwanie corocznej nowej zgody najemcy na podwyżkę czynszu. Ma to miejsce, gdy umowa zostaje zawarta na cały uzgodniony okres.

Wskazówka dotycząca rezerwacji: czynsz i podwyżka czynszu

Możesz zamówić książkę z Amazon tutaj.

Zdjęcie: Haufe

Hamulec czynszu obowiązuje w coraz większej liczbie gmin. Stwierdza, że ​​w przypadku ponownego wynajmu powierzchni mieszkalnej nowy czynsz nie może przekraczać lokalnej czynszu porównawczego o więcej niż 10 procent. Oprócz tego przepisu, aby uzgodnić dopuszczalny czynsz, trzeba wiedzieć o wiele więcej. Pokazuje to obszerny przewodnik „Wzrost czynszu i czynszu” Haufe Verlag we współpracy z Haus + Grund Monachium jasne. Czytelnicy mogą również dowiedzieć się, w jakim terminie najemcy muszą zapłacić czynsz najpóźniej, co się dzieje, gdy lokatorzy zalegają i w jakich przypadkach obniżka czynszu jest legalna.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here