Opłaty notarialne za zakup domu: tyle wynosi opłata ”,

Opłaty notarialne za zakup domu nie są ustalane swobodnie, ale są określone w ustawie o opłatach sądowych i notarialnych (GNotKG). Opierają się one w dużej mierze na wysokości ceny zakupu nieruchomości – tzw. goodwill – i dlatego można je bardzo precyzyjnie obliczyć np. w przypadku finansowania nieruchomości.
Z jednej strony poniesione koszty są przeznaczone na opłacenie pracy notariusza. Natomiast w księdze wieczystej pobierane są opłaty, które pobierane są m.in. za ustalenie opłaty gruntowej. Notariusz występuje o ten wpis, a następnie obciąża nabywcę nieruchomości opłatami pobieranymi przez księgę wieczystą.
Zgodnie z tabelą opłat przy zakupie domu ponoszone są koszty notarialne od 1,5 do 2 procent ceny zakupu, przy czym poniesione koszty podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży. Do kosztów księgi wieczystej przy zakupie nie jest doliczany podatek.
 

Opłaty notarialne są zawsze oparte na tzw. ustawie o opłatach sądowych i notarialnych.

Zdjęcie: iStock / maroke

Jak obliczyć opłaty notarialne?

Wysokość opłat notarialnych za zakup domu jest uzależniona od wartości biznesowej nieruchomości: im wyższa cena zakupu domu, tym wyższa stawka opłaty prostej notariusza. W zależności od wysiłku notariusza pobierze wielokrotność tej kwoty.
Ponadto ponoszone koszty zależą od wpisanego opłaty gruntowej, która zwykle odpowiada kwocie kredytu. Co do zasady nabywca nieruchomości musi liczyć się z opłatami notarialnymi w wysokości pięciokrotności stawki opłaty.
 

Wartość
Mieszkanie proste
Opłata 5 razy
Stawka podatku od sprzedaży ~ całkowite koszty notariusz
150.000 euro 354€ 1.770 336,30 € 2.106,30 €
200.000 euro 435€ 2.175 € 413,25 € 2.588,25 €
250.000 euro 535€ 2.675€ 508,25 € 3.183,25 €
300.000 euro 635€ 3.175 € 603,25 € 3.778,25 €
400.000 euro 785€ 3.925 € 745,75 € 4.670,75 €
500.000 euro 935 € 4.675€ 888,25 € 5.563,25 €
600.000 euro 1.095 € 5.475€ 1.040,25 € 6.515,25 €
800.000 euro 1.415€ 7th.075€ 1.344,25 € ósmy.419,25 €
1.000.000 euro 1.735€ ósmy.675€ 1.648,25 € 10.323,25 €


Liczby wymienione w tabeli stanowią jedynie wskazówki dotyczące kosztów dodatkowych, które mają służyć jako przybliżona wskazówka dotycząca finansowania nieruchomości. Każdy zakup nieruchomości jest indywidualny i dlatego wiąże się z różnymi opłatami notarialnymi, a także kosztami księgi wieczystej, które mogą odbiegać od wyżej wymienionych wartości.

Przykładowe wyliczenie kosztów notarialnych: Z tą kwotą trzeba liczyć

Załóżmy dla przykładu dom z ceną zakupu 400.000 euro. Opłata gruntowa wynosi 300.000 euro. Tak więc te opłaty za księgę wieczystą i notarialne byłyby należne za zakup domu:
 

Opłaty notarialne  
Notarialne poświadczenie umowy kupna 1.570,00 €
Zakończenie transakcji 392,50 €
Notarialne poświadczenie opłaty gruntowej 635,00 €
Rozliczenie za pośrednictwem notarialnego rachunku powierniczego 785,00
Nadzorowanie działalności 392,50 €
Suma częściowa 3.775,00 €
Plus. faktura VAT 717,25 €
Całkowite opłaty notarialne 4.492,25 €
   
Koszty księgi wieczystej  
Zawiadomienie o przewozie 392,50 €
Właściciel rejestracji 785,00 €
Rejestracja opłaty gruntowej 635,00 €
Całkowite koszty ewidencji gruntów 1.812,50 €
   
całkowity koszt 6.304,75 €

Kto ponosi koszty notarialne zakupu domu??

Opłaty notarialne poniesione przy zakupie nieruchomości prawie w całości pokrywa kupujący. Sprzedający nieruchomość zazwyczaj pokrywa jedynie koszty poniesione na szczególne zmiany w księdze wieczystej, takie jak wykreślenie praw osób trzecich (takich jak prawo użytkowania lub prawo pobytu). Kto musi ponieść, jaką część kosztów notarialnych związanych z zakupem domu określa umowa z pośrednikiem w handlu nieruchomościami lub sprzedawcą. 
Warto wiedzieć: Obie strony umowy są odpowiedzialne za uiszczenie opłat notarialnych. Zgodnie z prawem obie strony ponoszą odpowiedzialność za koszty. Jeżeli nagle po zawarciu umowy okaże się, że kupujący jest niewypłacalny i nie może ponieść kosztów, notariusz może żądać od sprzedawcy należnych opłat.
 

Kiedy należy uiścić opłaty notarialne??

Z reguły notariusz fakturuje swoje usługi, przesyłając kopię umowy sprzedaży. Płatność jest wtedy zazwyczaj należna w ciągu 14 dni.
 

Możesz być również zainteresowany Bausparen & Finanzieren Opłata gruntowa i hipoteka: co się za tym kryje? Know-how w zakresie nieruchomości Zawiadomienie o przeniesieniu: Jak zarezerwować nieruchomość Prawo i podatki Na co należy zwrócić uwagę w umowie kupna i notariuszu

Dlaczego potrzebujesz notariusza, aby kupić dom?

W Niemczech poświadczenie notarialne jest wymagane przez prawo w przypadku niektórych czynności prawnych. W § 311b niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) zaznaczono: „Umowa, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do przeniesienia lub nabycia własności nieruchomości, wymaga poświadczenia notarialnego."
Obowiązek posiadania poświadczenia sprzedaży domu przez notariusza wynika z tego, że sprzedaż nieruchomości jest dość skomplikowana. W celu ochrony kupujących i sprzedających notariusz działa jako organ monitorujący i egzekucyjny, np. sporządzając umowę sprzedaży.
Jeżeli przy sprzedaży nieruchomości nie zostanie spełniony formalny wymóg poświadczenia notarialnego, umowa kupna jest nieważna zgodnie z § 125 BGB, chyba że dokonano przeniesienia i wpisu do księgi wieczystej (§ 311b BGB). Z reguły jest to jednak prawie niemożliwe, ponieważ księga wieczysta sprawdza formę środka transportu przed rejestracją.
Notariusz płaci kupujący przy sprzedaży domu, ale nadal jest zobowiązany do neutralności. Zgodnie z § 1 Federalnego Regulaminu Notarialnego (BNotO) uważany jest za „samodzielnego sprawującego urząd publiczny”. Podobnie jak sędziowie lub ławnicy, musi zatem zachowywać się w sposób całkowicie neutralny.

Może warto najpierw kupić nieruchomość, a później ją wybudować - to może zaoszczędzić na opłatach notarialnych.

Zdjęcie: iStock / schulzie

Jakie zadania ma notariusz przy zakupie domu??

Znaczącą pozycją w kosztach doraźnych zakupów są koszty notarialne zakupu domu, co mimo istniejących dotacji na zakup domu i budowę domu jest dotkliwe finansowo. Oszczędzający w towarzystwie budowlanym LBS mogą korzystać z licznych dotacji. Możesz sprawdzić online, do jakich dotacji masz prawo, w LBS. Nabywcy nieruchomości zastanawiają się więc całkiem słusznie, za jakie usługi płacą tak wysoką sumę. Zadania notariusza przy sprzedaży domu opierają się na tym procesie:
 

 1. Projekt umowy sprzedaży
  Najpierw notariusz sporządza projekt umowy sprzedaży. W tym celu potrzebuje wszystkich istotnych danych dotyczących nieruchomości, danych kupującego i sprzedającego, a także zaangażowanego banku, który jest używany jako wierzyciel. 
   
 2. Załóż notarialne konto powiernicze
  Na żądanie kupującego i/lub sprzedającego notariusz zakłada tzw. notarialny rachunek powierniczy. Cena zakupu do zapłaty jest najpierw "zaparkowana" przez kupującego na tym rachunku escrow do czasu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności. Dopiero wtedy kwota zostanie przekazana sprzedawcy. Założenie takiego konta jest dobrowolne i wiąże się z dodatkowymi opłatami.
   
 3. Przekaż umowę kupna do sprawdzenia
  Notariusz przesyła następnie projekt umowy sprzedaży kupującemu i sprzedającemu do wglądu. Jeśli oboje zgadzają się z projektem, wyznacza spotkanie do podpisania.
   
 4. Zapytaj o rezygnację gminy z pierwszej odmowy
  Zgodnie z Kodeksem Budowlanym (BauGB) niektóre gminy mają prawo pierwokupu, co może stanowić przeszkodę w zakupie nieruchomości. W takim przypadku notariusz uzyskuje od gminy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa.
   
 5. Notariusz umowy kupna
  Jeżeli obie strony przyszły do ​​podpisania, notariusz odczytuje umowę sprzedaży w całości, a następnie zleca jej podpisanie przez strony umowy. Następnie poświadcza ją notarialnie, co sprawia, że ​​umowa jest prawnie wiążąca.
   
 6. Zgłoś zakup do urzędu skarbowego
  Po podpisaniu umowy notariusz zgłasza sprzedaż do urzędu skarbowego. Poprzez zawiadomienie o sprzedaży urząd skarbowy dowiaduje się o zbliżającej się zmianie właściciela i stosuje należny podatek od przeniesienia własności. Po opłaceniu tych kosztów przez kupującego urząd skarbowy wyda zaświadczenie o odprawie celnej. Zmiana właściciela jest możliwa tylko z nim.
   
 7. Zarejestruj zawiadomienie o przeniesieniu w księdze wieczystej
  W kolejnym kroku notariusz występuje o zawiadomienie o przeniesieniu w księdze wieczystej. Chroni kupującego, na przykład uniemożliwiając syndykowi w upadłości dostęp do nieruchomości.
   
 8. Sprawdź płatność ceny zakupu
  Poniżej kupujący musi zapłacić uzgodnioną cenę zakupu nieruchomości.
   
 9. Złóż wniosek o wpis do księgi wieczystej
  Po otrzymaniu pieniędzy przez sprzedawcę lub na rachunku powierniczym notariusza, notariusz rejestruje nowego właściciela w księdze wieczystej. W tym celu wykreśla się zawiadomienie o przeniesieniu, a nowy właściciel jest wpisywany do księgi wieczystej.

Czy możesz zaoszczędzić na opłatach notarialnych??

Ponieważ zakup nieruchomości jest prawnie ważny tylko z poświadczeniem notarialnym, koszty notarialne zakupu domu generalnie nie mogą być całkowicie zaoszczędzone. Nie można również negocjować wysokości tych kosztów dodatkowych, ponieważ są one określone w taryfie opłat dla notariuszy. W niektórych przypadkach możesz nadal oszczędzać, a mianowicie:

 1. Kup nieruchomość osobno
  Wysokość taksy notarialnej przy zakupie domu uzależniona jest od ceny nieruchomości. W przypadku istniejących nieruchomości obejmuje to cenę nieruchomości oraz cenę nieruchomości. Jednak jeśli chodzi o projekt budowlany, opłaca się na początku po prostu kupić działkę. Jeśli dom zostanie później ukończony, nie jest to uważane za działalność związaną z nieruchomościami i dlatego nie jest już obowiązkiem notariusza.
   
 2. Nie masz notarialnego rachunku powierniczego
  Rachunek powierniczy notariusza zapewnia bezpieczeństwo, ale też powoduje dodatkowe koszty. Jeśli dojdziesz do wniosku, że takie konto nie jest konieczne, możesz się bez niego obejść i tym samym zaoszczędzić na opłatach notarialnych.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here