Szczególne prawo użytkowania: przykłady, prawa i obowiązki ”,

Co do zasady specjalne prawo użytkowania może być przyznane dla wszystkich obszarów należących do majątku wspólnego, pod warunkiem, że wspólnota właścicieli wyraziła na to zgodę. Przykładami takich możliwych obszarów są:
 

 • Miejsca postojowe / garaże dla samochodów
 • Pokoje w piwnicy
 • Tarasy
 • Ogrody i części ogrodowe
 • Strychy
 • Zezwolenia na korzystanie ze specjalnych udogodnień, takich jak sauna

Dla wszystkich tych obszarów można przyznać specjalne prawo użytkowania. Należy jednak wiedzieć, że nadal pozostają wspólną własnością. Uprawniony użytkownik może w ten sposób domagać się tego dla siebie, ale nie staje się jedynym właścicielem poprzez przyznane prawo.

Na miejsce parkingowe można przyznać specjalne prawo użytkowania. Ale nadal należy do wspólnej własności.

Zdjęcie: iStock / Oppdowngalon

Kto może uzyskać specjalne prawo użytkowania??

Specjalne prawo użytkowania dla jednego lub więcej obszarów może być przyznane tylko członkowi wspólnoty właścicieli. Osoby trzecie są wyłączone. Uprawniony użytkownik ma jednak możliwość wynajęcia miejsca osobie trzeciej poprzez wynajęcie mienia komunalnego - np. miejsca parkingowego.

W jaki sposób uzyskuje się specjalne prawo użytkowania??

Jeżeli majątek wspólny ma być oddany do wyłącznego użytku jednemu właścicielowi lokalu, wymagana jest umowa pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami, nie wystarczy uchwała. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy przepisy wspólnotowe zawierają ogólną klauzulę otwarcia. Jeżeli specjalne prawa użytkowania mają być przyznane w drodze uchwały, w regulaminie wspólnotowym należy umieścić odpowiednio określoną klauzulę otwierającą.
Szczególne prawo użytkowania dla właściciela mieszkania jest zwykle określone już w oświadczeniu o podziale. Możliwy jest również późniejszy przydział, ale ta umowa musi zostać zatwierdzona przez wszystkich współwłaścicieli bez wyjątku.

Szczególne prawo użytkowania: notariusz i księga wieczysta

Uzgodnione specjalne prawo użytkowania można również wpisać do księgi wieczystej. Nie jest to jednak obowiązkowe. Możliwe jest również poświadczenie go notarialnie. Obydwa środki są bezwzględnie wskazane, ponieważ umowa między obecnymi właścicielami mieszkań zawierana wyłącznie na piśmie lub nawet ustnie obowiązuje wyłącznie między nimi, tj. ma między nimi tzw. skutek umowny. Jeśli nieruchomość zostaje sprzedana, nie istnieje dla nowego właściciela, aby ten ostatni miał możliwość legalnego korzystania z nieruchomości wspólnej.
Jeśli natomiast prawo jest poświadczone notarialnie i wpisane do księgi wieczystej, teren stał się częścią własności prywatnej (patrz niżej) i dlatego dotyczy również przyszłych właścicieli mieszkań.

Szczególne prawa użytkowania mogą być wpisane do księgi wieczystej lub poświadczone notarialnie przez notariusza.

Zdjęcie: fotolia / Gina Sanders

Prawa i obowiązki ze szczególnymi prawami użytkowania

Prawo do wyłącznego korzystania z części mienia komunalnego idzie w parze z wynikającymi z tego uprawnieniami, ale także z obowiązkami”.

Szczególne prawo użytkowania: prawa właściciela mieszkania

 1. Wyłączne prawo użytkowania
  Każdy, kto posiada specjalne prawo użytkowania, może korzystać wyłącznie z przydzielonego mu obszaru. Współwłaściciele nie mogą z niego korzystać. Jeżeli beneficjent rzeczywisty nie może skorzystać ze swoich praw, może ubiegać się o odszkodowanie od stowarzyszenia właścicieli domów.
 2. Prawo do plonu
  Jeżeli obszar wymieniony w specjalnym prawie użytkowania przynosi dochód np. co roku dużo owoców dojrzewa w ogrodzie, ustawa o właścicielu mieszkań stanowi, że dochód ten należy się beneficjentowi. Jeśli jest to garaż, można go wynająć. Tutaj również dochód płynie wyłącznie do beneficjenta.

Szczególne prawo użytkowania: Obowiązki właściciela mieszkania

 1. Zmiany strukturalne
  Upoważniony użytkownik nie może dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych na terenie objętym specjalnym prawem użytkowania. Wyjątek: w oświadczeniu o podziale zaznaczono inną umowę.
  Zmiany strukturalne obejmują również takie środki, jak ogrodzenie terenu. Obiekty tymczasowe, takie jak huśtawka dla dzieci, są z tego wyłączone.
 2. Konserwacja, czyszczenie, zarządzanie, naprawa
  Co do zasady wspólnota właścicieli jest zobowiązana do wspólnego ponoszenia kosztów za przedmiotowy teren pomimo szczególnego prawa użytkowania. Co do zasady jednak w umowie zastrzeżono, że osoba uprawniona do szczególnego użytku jest zobowiązana do jego utrzymania na własny koszt. Obejmuje to czyszczenie, a także zarządzanie i wszelkie naprawy, które mogą okazać się konieczne.

Specjalne prawa użytkowania i własność prywatna: na tym polega różnica

Terminy specjalne prawo użytkowania i własność prywatna są często mylone ze sobą lub błędnie używane jako synonimy. Ale jest między nimi zasadnicza różnica.
Szczególne prawo użytkowania przyznaje korzystającemu prawo do samodzielnego użytkowania terenów należących do wspólnoty właścicieli. Nie zmienia to niczego pod względem stanu własności obszaru. Pozostaje własnością wspólnoty właścicieli.
Z kolei w przypadku własności prywatnej członkiem wspólnoty właścicieli jest nie tylko użytkownik, ale także właściciel określonego terenu. Mając ten status, może swobodnie wprowadzać w nim zmiany strukturalne, ale tylko wtedy, gdy nie ma to wpływu na osoby trzecie.

Co się dzieje przy sprzedaży ze specjalnymi prawami użytkowania i własnością prywatną??

Jeżeli nieruchomość ma zostać sprzedana, konieczne jest zapewnienie, że szczególne prawo użytkowania nie może być przenoszone oddzielnie od oddzielnej nieruchomości, ale raczej może być sprzedane w połączeniu.
Nabywcy nieruchomości są po bezpiecznej stronie, jeśli prawo do użytkowania terenu jest nie tylko poświadczone notarialnie, ale również wpisane do księgi wieczystej. Następnie automatycznie staje się częścią własności prywatnej i automatycznie przechodzi na nowego właściciela w momencie sprzedaży.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here