Szeroko zakrojone reformy opieki poprzez ustawy o wzmocnieniu pielęgniarstwa I, II i III”,

Tak zwany PSG I został uruchomiony 17. Przyjęte w październiku 2014 r. Od początku 2015 roku członkowie kasy opiekuńczej z rozpoznaną potrzebą opieki skorzystali z dodatkowych wydatków, co sprzyjało m.in. lepszej opiece dziennej i nocnej, ale także poszerzeniu opieki w domach starców i domach opieki. 

Od stycznia 2015 r. beneficjenci otrzymują również średnio o cztery procent wyższe stawki świadczeń. Już w 2012 roku wydatki na osoby z demencją wzrosły średnio o 2,67 procent dzięki ustawie New Care Alignment Act. Wraz z PSG I wszyscy świadczeniobiorcy o uznanym stopniu opieki nabywają również prawo do tzw. usług opiekuńczo-zapomogowych. Od 2015 r. fundusze ubezpieczenia na opiekę długoterminową wypłacają dotacje w wysokości 104 euro na zwykłą demencję i 208 euro na ciężką demencję. Na wydatkach tych korzystają również opiekujący się krewni, którzy są odciążani co najmniej o godzinę. 

PSG I obejmuje również zwiększone świadczenia dla wszystkich potrzebujących opieki z demencją, niepełnosprawnością intelektualną lub trwałą chorobą psychiczną. To zawiera:
 

 • Opieka krótkoterminowa (np. po pobytach w szpitalu)
 • Opieka dzienna oprócz opieki ze strony krewnych
 • Opieka nocna oprócz opieki ze strony krewnych
 • wyższe środki pielęgnacji na dzień i na noc
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności dla grup mieszkaniowych i mieszkań współdzielonych objętych opieką ambulatoryjną
 • zwiększone finansowanie renowacji dostosowanej do wieku i bez barier

Szczególny nacisk w ustawach wzmacniających pielęgniarstwo kładzie się na lepszą opiekę nad osobami z demencją.

Zdjęcie: iStock / LightFieldStudios

Kolejną innowacją PSG I jest to, że dotacje wypłacane na opiekę dzienną lub nocną nie są już kompensowane z zasiłkiem opiekuńczym, który otrzymują krewni sprawujący opiekę lub z rzeczowymi świadczeniami pielęgnacyjnymi z tytułu usług opieki ambulatoryjnej. Od tego czasu znacznie wzrosła liczba utworzonych świadczeń opieki ambulatoryjnej, tak że na koniec 2015 roku było ich już ponad 4.istniało 200 instytucji. 
Nowością, która odciąża szczególnie troskliwych krewnych, jest tzw. opieka profilaktyczna. Od czasu Ustawy o wzmocnieniu opieki I, troskliwi krewni mogą łączyć profilaktykę z opieką krótkoterminową. Ponieważ opieka prewencyjna z większym prawdopodobieństwem rekompensuje zwolnienia chorobowe opiekujących się krewnych lub urlop, opieka krótkoterminowa, tj. zwiększona potrzeba opieki, która pojawia się na przykład po operacjach na osobie wymagającej opieki, jest przeznaczona do szczególnych sytuacji. Jeżeli uznane osoby wymagające opieki lub pacjenci z demencją nie skorzystali z jednej z usług w roku kalendarzowym, otrzymają do 3.224 EUR dofinansowania. 
Równie ważną innowacją jest zwiększona promocja życia dostosowanego do wieku. Każda uznana osoba wymagająca opieki długoterminowej otrzymuje stypendium w wysokości maksymalnie 4.000 EUR, o które można jednak prosić kilka razy w przypadku zwiększonej potrzeby pomocy. Oznacza to, że można sfinansować następujące działania renowacyjne:
 

 • kuchnia bez barier
 • prysznic bez barier
 • toaleta bez barier
 • drzwi bez barier
 • Rampy dla wózków inwalidzkich i systemy ramp
 • Windy schodowe

Finansowanie to dotyczy wszystkich środków, które prowadzą do zmniejszenia barier. W przypadku utworzenia grupy mieszkaniowej, w której czterech beneficjentów chce się przenieść, całkowita kwota dofinansowania wynosi 16.000 EUR. Nie ma przepisu na dodatkowe finansowanie dla grup mieszkaniowych z pięcioma lub więcej beneficjentami. Tutaj jednak możesz sprawdzić, czy przysługuje Ci dotacja KfW.
Nieco mniejsza innowacja dotyczy dopłat do pomocy opiekuńczych. Zostały zwiększone z 31 euro do 40 euro miesięcznie. 

Największe ulepszenia PSG I w skrócie

 • Osoby z demencją otrzymują więcej świadczeń niż osoby potrzebujące opieki, które nie mają demencji.
 • Wyższe stypendia przyznano na tzw. „niskoprogową” opiekę grupową lub indywidualną oraz na odciążenie bliskich osób cierpiących na demencję.
 • Obecnie istnieje prawo do opieki dziennej i nocnej oraz opieki krótkoterminowej dla osób z demencją.
 • Istnieje finansowanie na start dla nowych grup mieszkaniowych i mieszkań współdzielonych w wysokości 2.500 EUR na beneficjenta, ale nie więcej niż 10.000 EUR. 
 • Istnieje dopłata grupowa w wysokości do 820 EUR miesięcznie, którą można wykorzystać na finansowanie organizatora na codzienną organizację.

Finansowanie na rozpoczęcie działalności to dotacja na rozpoczęcie działalności, która jest dodatkiem do finansowania na
Można zażądać odpowiednich do wieku środków renowacyjnych. Grupa mieszkaniowa lub wspólne mieszkanie składające się z
maksymalnie czterech beneficjentów, czyli 10.Dotacja w wysokości 000 EUR na rozpoczęcie działalności + 16.000 EUR
Dotacja na działania remontowe dostosowane do wieku = 26.000 EUR na założenie grupy mieszkaniowej lub
Odbierz wspólne mieszkanie. Dodatkowo każdy beneficjent może zapłacić 214 euro miesięcznie jako
Otrzymano dopłatę grupową, a więc łącznie 856 EUR. Do tej pory fundusze te były dostępne dla pacjentów z demencją
nie do.

Ulepszenia dla opiekunów rodzinnych

Wiele się poprawiło również w przypadku krewnych osób potrzebujących opieki. Rozszerzono usługi opiekuńczo-zapomogowe. Wzmacnia to między innymi opiekę ambulatoryjną osób potrzebujących opieki poprzez oferowanie odpowiedniej opieki i usług wsparcia, a tym samym stanowi konkretną ulgę dla troskliwych krewnych. 

Ulepszenia opieki szpitalnej

Ustawa o wzmocnieniu opieki I przyniosła również znaczną poprawę w odniesieniu do opieki szpitalnej. Od 2015 r. społeczne ubezpieczenie na wypadek opieki długoterminowej było w stanie wydać o około 1 miliard euro więcej na opiekę stacjonarną. I to corocznie! W ten sposób ma ulec poprawie opieka nad pensjonariuszami domów starców i domów opieki z ograniczonymi umiejętnościami życia codziennego, takimi jak osoby z demencją. Ponadto liczba opiekunów w domach może wynosić nawet 45.000 można zwiększyć. Oznacza to, że liczba opiekunów prawie się podwoiła w ciągu roku.

W celu dalszego wzmocnienia opieki, a także jej długoterminowego zabezpieczenia, ustawodawca posiada fundusz świadczeń opiekuńczych
założony. Co roku 0,1 punktu procentowego bieżącej stawki składki wpływa na świadczenie opieki długoterminowej-
fundusz. To około 1,2 miliarda euro rocznie. Przewiduje się, że kapitał będzie taki do 2035 r
został uratowany, wpływa do ubezpieczenia pielęgnacyjnego na co najmniej 20 lat. Może to również zająć się
lata wyżu demograficznego są gwarantowane i nie ma strat. W następstwie pojawiły się jednak również
podwyższone stawki składek na ubezpieczenie opiekuńcze długoterminowej. Od 2015 r. stawki składek wzrosły o 0,3 punktu procentowego.
Bezdzietni muszą zapłacić dopłatę w wysokości 0,25 procent. 

Druga ustawa o wzmocnieniu opieki długoterminowej

Tak zwany PSG II uważany jest za najważniejszą reformę od czasu powstania ubezpieczenia na opiekę długoterminową w 1995 roku. To było 13. Listopad 2015 decyzją Bundestagu i weszła w życie 1. obowiązuje od stycznia 2016 r. Wdrażanie różnych innowacji odbywało się stopniowo i trwało 1. Ukończono w styczniu 2017. Ustawa o wzmocnieniu opieki długoterminowej obejmowała również dalsze wzmocnienie osób ubezpieczonych o ograniczonych umiejętnościach życia codziennego, np. osób z demencją, które od stycznia 2017 r. otrzymują takie same świadczenia jak osoby trwale chore fizycznie.
Od stycznia 2017 r. przy pozytywnej decyzji od stycznia 2017 r. brana jest pod uwagę samodzielność osoby wymagającej opieki, która występuje o świadczenia opiekuńcze. Do tej pory tylko osoby chore fizycznie mogły ubiegać się o wsparcie, a tym samym otrzymywać świadczenia opiekuńcze. Zasadniczo zmienił się również system recenzji. Służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego, w skrócie MDK, sprawdza ustawowych ubezpieczonych, biorąc pod uwagę sześć kryteriów, na ile są samodzielni i czy potrzebują pomocy i opieki. W przypadku osób ubezpieczonych prywatnie ocenę przeprowadzają eksperci Medicproof GmbH. 

Od 01.01.W 2017 r. takie same świadczenia jak dla osób trwale chorych fizycznie wymagających opieki. 

Zdjęcie: iStock/sturti

Poziomy opieki

Trzy poziomy opieki 1, 2 i 3 oraz poziom opieki "0" zostały otwarte w dniu 1. Styczeń 2017 zastąpiony pięcioma stopniami opieki. Dokumentują zależność osób wymagających opieki. Im wyższy poziom udzielonej opieki, tym mniej samodzielna osoba zainteresowana i wyższe świadczenia z kasy opiekuńczej. 

Poziom opieki 1 jest przyznawany każdej osobie wymagającej opieki, która ma tylko niewielkie upośledzenie samodzielności
jest obecny. W systemie punktowym kas opieki długoterminowej odpowiada to od 12,5 do mniej niż 27 punktów.
Poziom opieki 2 jest przyznawany każdej osobie wymagającej opieki, która jest poważnie upośledzona
Niezależność cierpi. W systemie punktowym odpowiada to 27 do mniej niż 47,5 punktu.
W przypadku poziomu opieki 3 występuje poważne upośledzenie samodzielności. w
System punktowy wynosiłby od 47,5 do mniej niż 70 punktów. 
Stopień opieki 4 jest ostatecznie przyznawany w przypadku najpoważniejszego upośledzenia samodzielności. w
W systemie punktowym odpowiada to od 70 do mniej niż 90 punktów.
W przypadku najpoważniejszego upośledzenia samozatrudnienia ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi
Opieka idzie w parze i wynosi od 90 do 100 punktów w systemie punktowym
przyznany poziom opieki 5.

Jeśli osoby potrzebujące opieki mają bardzo konkretną i wyjątkowo wysoką potrzebę pomocy, co również wiąże się ze specjalnymi wymaganiami w zakresie opieki, mogą otrzymać 5 poziom opieki, nawet jeśli nie osiągnięto wymaganej minimalnej liczby punktów. 

Złóż wniosek o stopień opieki

Jeśli Ty lub Twój krewny jesteście na stałe uzależnieni od pomocy, można złożyć wniosek o stopień opieki. Dotyczy to również pączkującej demencji lub. lekarz wyraża takie podejrzenie. 
I tak to się dzieje:

 1. Możesz zadzwonić do odpowiedzialnej firmy ubezpieczeniowej na opiekę długoterminową. Ewentualnie można wystosować nieformalne pismo do ubezpieczenia pielęgnacyjnego, w którym występuje się o świadczenia z ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
 2. Otrzymasz formularz pocztą, który musi zostać wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
 3. Jako osoba ubezpieczona prawnie otrzymasz wizytę u kompetentnego rzeczoznawcy MDK, a jako osoba ubezpieczona prywatnie u kompetentnego rzeczoznawcy MEDICPROOF GmbH.
 4. Po ocenie asesor zaleca odpowiedni poziom opieki.
 5. Otrzymasz powiadomienie z kasy opiekuńczej, czy i jaki poziom opieki został Ci przydzielony.
 6. Możesz sprzeciwić się stopniowi opieki, jeśli jest zbyt niski lub w ogóle nie jest rozpoznawany.

Wskazówka: Wypełniając formularz wniosku o stopień opieki, nie należy podawać zbyt szczegółowych informacji. Zanotuj poprzednie sytuacje związane z opieką, aby móc przekazać je asesorowi. Jeśli osoba zainteresowana potrzebuje pomocy np. przy porannej toalecie, należy o tym wspomnieć. 

Kolejne innowacje PSG II

Wszyscy potrzebujący opieki, którzy mieli już poziom opieki w 2016 r. (dzisiejszy poziom opieki) nie są pokrzywdzeni przez PSG II. Nie przewiduje gorszej pozycji. Ponadto automatycznie otrzymywali poziom utrzymania bez konieczności ponownej oceny. 

Innowacje obejmują również:
 

 • Nowa ocena oceny (NBA)
 • regularne publikowanie zestawień usług i porównywarek cen przez kasy opiekuńcze
 • regularne wizyty doradcze
 • wiążące plany opieki z indywidualnym wsparciem i środkami opiekuńczymi
 • Szkolenia i kursy dla opiekunów rodzinnych
 • poprawa ubezpieczenia opiekunów rodzinnych w przypadku bezrobocia i na starość
   

W ten sposób osoby dotknięte chorobą otrzymują pewien stopień opieki

Zasadniczo: każdy, kto został uznany za cierpiącego na demencję lub wymagający opieki na poziomie opieki „0”, 1, 2 lub 3 w 2016 r., nie musiał przechodzić nowej oceny, ale automatycznie otrzymał nowy poziom opieki. Tylko te osoby wymagające opieki, których stan pogorszył się do tego stopnia, że ​​osiągnęły zwiększoną potrzebę opieki, przyjmowano od I. Nowo sprawdzone listopad 2016. Zostało to jednak zrobione już po nowej ocenie szacunkowej. 
Każdy, kto dzisiaj ubiega się o stopień opieki nad sobą lub osobą pozostającą na utrzymaniu, jest automatycznie oceniany zgodnie z NBA. Tutaj stopień niezależności określa się za pomocą kwestionariusza, który następnie ocenia recenzent. Do określenia poziomu opieki stosuje się system punktowy i ważenia. Sześć kryteriów, według których oceniany jest stopień samozatrudnienia, odpowiada następującym modułom zgodnie z § 14 ust. 2 SGB XI:

 1. Mobilność
 2. umiejętności poznawcze i komunikacyjne
 3. Zachowania i problemy psychologiczne
 4. Samowystarczalność
 5. Radzenie sobie z wymaganiami i stresami związanymi z chorobą lub terapią oraz samodzielne radzenie sobie z nimi
 6. Projektowanie życia codziennego i kontaktów towarzyskich

Recenzenci rozpatrują każdy moduł z osobna i sprawdzają, czy osoba oceniana samodzielnie poradzi sobie z poszczególnymi zadaniami i na ile to się udaje. W zależności od tego, czy osobiste wsparcie wydaje się niezbędne do sprostania zadaniom, wyniki są ostatecznie odpowiednio ważone. Obowiązują wymagania prawne zgodnie z § 15 SGB XI. Ogólna ocena ostatecznie skutkuje stopniem opieki. 

Klasyfikacja do poziomu opieki zależy od tego, jak niezależna jest dana osoba i gdzie potrzebuje pomocy.

Zdjęcie: iStock / PIKSEL

Specjalny przepis dotyczy osób wymagających opieki z demencją. Dopóki są rozpoznawalnymi osobami cierpiącymi na demencję
aktów, automatycznie przypisano im poziom opieki, który był o dwa poziomy wyższy niż w przypadku
Poziom opieki nadal był obecny. W związku z tym osoby dotknięte opieką na poziomie 2 mają na przykład
Otrzymano 4 poziom utrzymania. 

Nowe i zredukowane usługi w opiece dziennej i nocnej

W przypadku osób z 1 poziomem opieki sytuacja uległa nieznacznemu pogorszeniu. Ponieważ w dużej mierze prowadzą działalność na własny rachunek i wymagają jedynie niewielkiej opieki, otrzymują jedynie 125 euro jako tzw. zwrot kosztów opieki i pomocy. Nie jest to jednak wystarczające w przypadku leczenia ambulatoryjnego, a już na pewno nie wystarcza w przypadku opieki szpitalnej. Osoby o stopniu opieki 1 nie są zatem uprawnione do zasiłków opiekuńczych ani rzeczowych świadczeń pielęgnacyjnych. W tym celu masz prawo do finansowania początkowego przy zakładaniu grupy opiekuńczej lub demencji. Można również skorzystać z pomocy pielęgniarskich i dwóch bezpłatnych wizyt konsultacyjnych rocznie. Jeśli istnieje potrzeba odpowiedniej do wieku adaptacji przestrzeni życiowej, środki te w wysokości 4.000 EUR można zażądać.

Aby sfinansować Ustawę o Wzmocnieniu Opieki Długoterminowej II, trzeba było ponownie opłacać składki na ubezpieczenie na opiekę długoterminową
być podniesionym. Osoby bezdzietne płacą teraz 2,8 procent swoich zarobków brutto, a rodzice 2,55 procent.
Umożliwiło to osiągnięcie rocznego dodatkowego dochodu w wysokości około 2,5 miliarda euro. Inne 
Spodziewany wzrost w 2023 r. 

Porównanie wydajności przed i po PSG

Usługi: usługi opieki ambulatoryjnej

Poziom opieki / świadczenie opiekuńcze w naturze
(do 12.2016)

Poziom opieki / świadczenie opiekuńcze w naturze
(od 01/2017) Różnica
"0" (tylko demencja): 231 EUR 2: 689 EUR + 458 EUR
1: 468 EUR 2: 689 EUR + 221 EUR
2: 1.144 EUR 3: 1.298 EUR + 154 EUR
3: 1.612 EUR 4: 1.612 EUR + 0 zł
Poziom opieki nad trudnymi sprawami 3: 1.995 EUR 5: 1.995 EUR + 0 zł

Usługi: opieka dzienna i nocna

Poziom opieki / świadczenie opiekuńcze w naturze
(do 12/2016) Stopień opieki/opieka rzeczowa
(od 01/2017) Różnica
"0" (tylko demencja): 231 EUR 2: 689 EUR + 458 EUR
1: 468 EUR 2: 689 EUR + 221 EUR
2: 1.144 EUR 3: 1.298 EUR + 154 EUR
3: 1.612 EUR 4: 1.612 EUR + 0 zł
Poziom opieki nad trudnymi sprawami 3: 1.995 EUR 5: 1.995 EUR + 0 zł

Usługi: Dom spokojnej starości i dom opieki

Poziom opieki + opieka stacjonarna
(do 12/2016) Stopień opieki + opieka stacjonarna
(od 01/2017) Różnica
1: 1.064 EUR 2: 770 EUR - 294 EUR
2: 1.330 EUR 3: 1.262 EUR - 68 EUR
3: 1.612 EUR 4: 1.775 EUR + 163 EUR
Poziom opieki nad trudnymi sprawami 3: 1.995 EUR 5: 2.005 EUR + 10 EUR

Ważne: Tabele nie uwzględniają stopnia opieki, jak wszyscy potrzebujący opieki, którzy wcześniej otrzymali
Poziom opieki "0" został automatycznie przypisany do poziomu opieki 2 po wzmocnieniu opieki-
przepisy weszły w życie. 

Trzecia ustawa o wzmocnieniu opieki długoterminowej

Tak zwana PSG III została podjęta w celu doprowadzenia do otwarcia większej liczby punktów wsparcia opieki we wcześniej niedostatecznie zaopatrzonych regionach, a tym samym polepszenia porad opiekunów krewnych, osób potrzebujących opieki i osób niepełnosprawnych. To było 2. Przyjęta w grudniu 2016 r. i weszła w życie 1. Obowiązuje styczeń 2017. Przed wprowadzeniem PSG III osobom wymagającym opieki i ich bliskim udzielano niewystarczającej porady. Często musieli sobie pomagać. Dziś odpowiedzialność za to spoczywa w rękach gmin, które od 2017 roku koordynują i zarządzają usługami doradczymi. Masz również prawo do zakładania nowych ośrodków opieki w swoim mieście lub dzielnicy. Kolejna innowacja PSG III dotyczy prawa ubezpieczycieli zdrowotnych do dokładniejszego zbadania podejrzanych o nieuczciwe świadczenia opieki zdrowotnej. 
Zanim ustawa III o wzmocnieniu opieki długoterminowej weszła w życie, każdy kraj związkowy miał stanowy komitet opieki. W jej skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Społecznych, gmin jako świadczeniodawcy pomocy społecznej, stowarzyszeń placówek opiekuńczych oraz kas zdrowia i opieki pielęgniarskiej. Państwowa komisja ds. opieki uzgodniła zasady wynagradzania poszczególnych usług opiekuńczych i wspierających. Uwzględniono wykorzystanie personelu w domach zgodnie z minimalnymi rozmiarami. Ponadto komisja doradzała rządowi stanowemu w zakresie propozycji legislacyjnych dotyczących opieki długoterminowej. 
Od stycznia 2017 r. gminy mają znacznie więcej kompetencji i mogą również tworzyć punkty wsparcia opieki w regionach o niedostatecznym zasięgu. Ponadto można tworzyć państwowe komisje opieki obejmujące świadczeniodawców opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej, świadczeniodawców pomocy społecznej i funduszy opieki długoterminowej, które działają wielosektorowo. Przedstawiają rekomendacje, w jakim stopniu można poprawić infrastrukturę doradczą, wspierającą i pielęgniarską. 

Dzięki ustawie o wzmocnieniu opieki III kraje związkowe i gminy mają większe kompetencje w zakresie organizacji porad, opieki i ofert wsparcia na miejscu.

Zdjęcie: iStock / PIKSEL

Od 2017 r. do zadań i uprawnień gmin należą:

 1. Testowanie 60 różnych projektów modelowych w całym kraju, które są finansowane
 2. Prawo inicjatywy tworzenia nowych ośrodków wsparcia opiekuńczego
 3. zakładanie własnych poradni
 4. Udział w poszerzaniu oferty opieki niskoprogowej

Do 1.: Projekty modelowe mają zapewnić lepszą koordynację usług doradczych w obszarach takich jak opieka, pomoc integracyjna dla osób niepełnosprawnych i opieka nad osobami starszymi oraz umożliwić lepszą współpracę między sobą. 
Do 2.: Gminy mogą zakładać nowe ośrodki opieki i doradzać osobom szukającym tam pomocy. Praca konsultantów i finansowanie baz są regulowane w formie umowy ramowej z odpowiednim krajem związkowym. 
Do 3.: Zgodnie z § 7 (2) w PSG III i § 37 (8) w PSG III z późniejszymi zmianami, gminy mogą udzielać usługobiorcom zarówno porad jak i porad opiekuńczych przez własnych pracowników. Jednak personel musi zostać odpowiednio przeszkolony. 
Do 4.: Zasady finansowania niskoprogowych ofert opieki nad dziećmi zostały uproszczone, a gminy są obecnie zaangażowane w opracowywanie i rozszerzanie takich ofert opieki nad dziećmi. 

Ustawa o wzmocnieniu opieki III stanowi również, że osoby niepełnosprawne wymagające opieki powinny przede wszystkim otrzymać opiekę zgodnie z księgą IX kodeksu socjalnego (ustawa o ubezpieczeniu pielęgniarskim). Wcześniej otrzymywali zasiłek integracyjny na podstawie Ustawy o udziale, zgodnie z Księgą IX Kodeksu Socjalnego. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne, które w przeważającej mierze otrzymują pomoc integracyjną, otrzymują również koszty niezbędnej opieki ambulatoryjnej od świadczeniodawcy pomocy społecznej lub rehabilitacji, a nie z ubezpieczenia na opiekę długoterminową. Jeśli jednak istnieje potrzeba opieki stacjonarnej, pojawia się również fundusz opiekuńczy. Osoby poszkodowane otrzymują następnie pomoc od agencji opieki społecznej i rehabilitacji, a także z funduszu ubezpieczenia na opiekę długoterminową.
 

Jeśli kraj związkowy nie chce korzystać z liczby projektów modelowych, do których jest uprawniony, może:
Przenieść kontyngent do innego kraju związkowego za zgodą Federalnego Ministerstwa Zdrowia. 

Zmiany wprowadzone przez PSG III w obszarze oszustw rozliczeniowych

PSG III umożliwia bardziej ukierunkowane podejście do oszustw w ambulatoryjnej praktyce pielęgniarskiej. Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych otrzymały nowe uprawnienia kontrolne nad świadczeniami opieki ambulatoryjnej. Dzięki prawu do systematycznego przeglądu dla świadczeniodawców usług opieki ambulatoryjnej, zakłady ubezpieczeń zdrowotnych mogą skuteczniej dokonywać przeglądu usług opiekuńczych, które otrzymują od nich wynagrodzenie. 

Usługi opieki ambulatoryjnej podlegają standardowej w branży kontroli jakości i rozliczeń MDK. Z tego powodu MDK otrzymało również rozszerzone uprawnienia testowe. Jednak od 2017 r. zakłady ubezpieczeń zdrowotnych mogą również przeprowadzać audyty rozliczeń niezależnie od MDK. Jeśli usługa opieki ambulatoryjnej jest w oczywisty sposób oszukiwana, samodzielne administrowanie opieką na poziomie stanowym jest uprawnione do nałożenia sankcji. 

Po tym, jak stawki składek dla Ustawy o wzmocnieniu opieki II musiały zostać podniesione, dzieje się tak w przypadku 
Nie ma mowy o pielęgniarskim wzmocnieniu III aktu. Jeśli trzeba sfinansować punkty wsparcia opiekuńczego, weź w nich udział 
gminy lub kraje związkowe, zakłady ubezpieczeń zdrowotnych i zakłady ubezpieczeń opieki długoterminowej mają po jednej trzeciej. 

Wniosek

Ustawy o wzmocnieniu pielęgniarstwa I, II i III przyniosły szereg pozytywnych zmian dla osób z demencją, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z trwałą chorobą psychiczną oraz ich bliskich. Oprócz zwiększonego świadczenia usług, dla osób dotkniętych chorobą dostępnych jest znacznie więcej środków. Na przykład, jeśli zasada „ambulatoryjna przed hospitalizacją” została wzmocniona przez PSG I, PSG II reprezentuje nawet niezwykle rozległą reformę pielęgniarską. Z kolei PSG III przyniósł istotne zmiany, które przede wszystkim usprawniły usługi doradcze, ale także zminimalizowały straty finansowe poprzez lepsze możliwości sprawdzania oszustw rozliczeniowych. Ze względu na przepisy wzmacniające opiekę długoterminową składki musiały zostać zwiększone dwukrotnie. Ponieważ ubezpieczenie pielęgnacyjne, jako piąty filar państwa opiekuńczego, jest finansowane przez wszystkich ubezpieczonych obowiązkowo, każdy ubezpieczony może w nim uczestniczyć również wtedy, gdy sam potrzebuje opieki.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here